Kohesio: projekty UE w Twoim regionie

informacje o projekcie
Data początkowa: 1 stycznia 2018
Data końcowa: 31 grudnia 2020
finansowanie
Fundusz: Fundusz Spójności (CF)
Budżet ogółem: 892 003,36 €
Wkład UE: 758 202,86 € (85%)
program
Okres programowania: 2014-2020
Instytucja zarządzająca: Ministerstwo obsługujące ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego

Projekt planu ochrony morskiego obszaru Natura 2000 Ławica Słupska

Projekt ma na celu stworzenie narzędzi umożliwiających skuteczną ochronę morskiego obszaru Natura 2000 "Ławica Słupska" PLC 990001, poprzez opracowanie dokumentacji przyrodniczej oraz stworzenie projektu planu ochrony będącego pierwszym takim planem dla obszaru Natura 2000, znajdującego się w całości na obszarach morskich, w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Obszar objęty niniejszym projektem zlokalizowany jest na polskich obszarach morskich stanowiących morze terytorialne i wykorzystywany jest prawie przez każdą z form aktywności człowieka na morzu (transport morski, rybołówstwo, obszary koncesyjne, obszary pod budowę farm wiatrowych). Realizacja zapisów projektu planu ochrony zapewni zachowanie lub odtworzenie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych, siedlisk i populacji gatunków roślin i zwierząt, wymienionych w załącznikach I i II Dyrektywy Siedliskowej oraz gatunków ptaków wymienionych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej oraz gatunków migrujących nie wymienionych w w/w załączniku, stanowiących główny przedmiot ochrony na tym obszarze. Opracowanie projektu planu ochrony stanowić będzie element praktycznej weryfikacji opracowanych metodyk, które uzupełnione w doświadczenia wdrożeniowe zostaną zebrane w ostateczne wytyczne. Projekt planu ochrony dla obszaru Natura 2000 "Ławica Słupska" opracowany zostanie zgodnie z obowiązującym prawem krajowym w zakresie ochrony przyrody

Flag of Polska  Polska