Kohesio: projekty UE w Twoim regionie

Często zadawane pytania

Co to jest polityka spójności UE?

Dzięki polityce spójności UE poprawia się sytuacja gospodarcza i społeczna regionów Unii Europejskiej. Polityka ta ma na celu zmniejszenie nierówności między krajami i regionami. Służy również realizacji priorytetów politycznych Unii, zwłaszcza transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Polityka spójności UE to główna polityka inwestycyjna Unii Europejskiej – w okresie programowania 2021–2027 przeznaczono na nią niemal jedną trzecią budżetu Unii, czyli 392 mld euro.

Co można znaleźć w portalu Kohesio?

Portal Kohesio zawiera informacje o projektach wspieranych w ramach polityki spójności UE w okresie programowania 2014–2020.

Kohesio obejmuje wszystkie projekty realizowane w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych i współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w tym Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Kohesio obejmuje również projekty w ramach europejskiej współpracy terytorialnej (zwane również INTERREG).

UE finansuje także wiele innych projektów poza tymi ujętymi w portalu Kohesio. Dowiedz się więcej o wszystkich funduszach unijnych i sposobie zarządzania nimi.

Jaka jest podstawa prawna i skąd pochodzą dane?

Rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów (CPR – rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 na lata 2014–2020 oraz rozporządzenie (UE) 2021/1060 na lata 2021–2027) to podstawowe akty prawne, na których opiera się polityka spójności UE. Szczegółowe przepisy dotyczące informowania i przejrzystości nakładają na państwa członkowskie i instytucje zarządzające obowiązek publikowania wykazów operacji i aktualizowania ich co sześć miesięcy (wymóg dla okresu programowania 2014–2020).

Te wykazy operacji są zatem podstawowym źródłem danych w portalu Kohesio.

W Kohesio dane z tych wykazów są agregowane i standaryzowane, a następnie udostępniane publicznie.

Państwa członkowskie i instytucje zarządzające odpowiadają za przygotowanie i aktualizację danych zgodnie z przepisami.

Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za poprawność danych w wykazie operacji w portalu Kohesio.

Więcej na ten temat można znaleźć w informacjach prawnych i w oświadczeniu o ochronie prywatności.

Które pola są obowiązkowe w wykazie operacji?

Zgodnie z załącznikiem XII do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 wykazy operacji muszą zawierać następujące informacje dla każdej operacji:

 • nazwa beneficjenta
 • nazwa operacji
 • skrócony opis operacji
 • data rozpoczęcia i zakończenia operacji
 • całkowite wydatki kwalifikowalne przyznane na operację
 • stopa unijnego dofinansowania
 • informacja o miejscu realizacji projektu (np. kod pocztowy, region)
 • nazwa kategorii interwencji dla operacji

Jak często aktualizowane są dane?

Zgodnie ze szczegółowymi przepisami prawnymi instytucje zarządzające powinny publikować zaktualizowane wersje wykazów operacji co najmniej raz na sześć miesięcy w odniesieniu do okresu programowania 2014–2020 oraz co najmniej co cztery miesiące w odniesieniu do okresu programowania 2021–2027.

Dokładamy wszelkich starań, aby portal Kohesio zawierał jak najaktualniejsze informacje. Przetwarzanie dużej ilości danych z wielu różnych źródeł wiąże się jednak z nieuchronnym opóźnieniem od momentu ich opublikowania przez instytucje zarządzające. Najaktualniejszymi źródłami danych pozostają oryginalne wykazy udostępnione na stronie programu lub krajowe portale internetowe.

W jaki sposób tłumaczone są opisy projektów? Czy planowane jest dodanie innych wersji językowych?

Portal Kohesio jest dostępny w 24 językach urzędowych UE

Tytuły i opisy operacji i projektów w portalu Kohesio są tłumaczone na angielski automatycznie, przy pomocy eTranslation – serwisu tłumaczenia maszynowego, który stworzyła Komisja Europejska.

Chociaż zależy nam na tym, aby informacje były dokładne, tłumaczenia informacji o niektórych projektach mogą być nieprecyzyjne. Zachęcamy użytkowników do zgłaszania takich przypadków – możemy w ten sposób wspólnie pracować nad poprawą jakości danych w bazie Kohesio. Zgłoszenia należy przesyłać do zespołu Kohesio.

W jaki sposób dane są wzbogacane o nowe elementy?

Współrzędne geograficzne (szerokość i długość geograficzna) są ustalane na podstawie adresu i kodu pocztowego z wykorzystaniem narzędzia Nominatim (geokodowanie).

Beneficjenci są kojarzeni z odpowiadającymi im danymi Wikidata (o ile takie istnieją) na podstawie algorytmu maszynowego. Dokładność wynosi powyżej 90 proc., ale istnieje możliwość powstania błędnych skojarzeń – prosimy o zgłaszanie nam takich błędów.

Czy mogę pobrać zbiory danych?

Tak! Są trzy możliwości:

 1. Jeżeli lista wyników wyszukiwania liczy mniej niż 5 000 pozycji (do zawężenia liczby wyników warto skorzystać z filtrów), u góry listy wyników po lewej stronie pojawia się przycisk umożliwiający pobranie danych. Wyniki wyszukiwania można pobrać w formacie .csv lub .xlsx.
 2. Kompletne listy wyeksportowanych projektów i beneficjentów w podziale na kraje można również znaleźć, klikając ten link.
 3. Dane można również pobrać, korzystając z narzędzia EU Knowledge Graph.

Więcej informacji na temat ponownego wykorzystania danych, polityki wykorzystania danych i prawa autorskiego można znaleźć w informacjach prawnych oraz w oświadczeniu o ochronie prywatności.

Czy mogę zamieścić mapy i ponownie opublikować wykazy projektów?

Do zespołu Kohesio można również kierować pytania, jak umieścić nasze mapy i filtrowane wykazy na swojej stronie internetowej.

Gdzie mogę znaleźć dodatkowe informacje i dane uzupełniające na temat polityki spójności?

Pełne i aktualne informacje o polityce spójności zamieszczone są na stronie poświęconej polityce regionalnej UE – InfoRegio.

Oprócz tego na stronie Cohesion Data można znaleźć zbiory danych na poziomie programu. Jest to platforma otwartych danych na temat finansowania z funduszy unijnych w ramach zarządzania dzielonego oraz na temat osiągniętych wyników, obejmująca oba okresy programowania: 2014–2020 i 2021–2027. Na platformie zwizualizowane są najnowsze dostępne dane według krajów, funduszy, tematów i programów.

Zastrzeżenia i ograniczenia, które należy uwzględnić podczas analizy danych Kohesio

W portalu Kohesio zgromadzone są i w miarę możliwości ujednolicone setki różnych publicznie dostępnych wykazów operacji publikowanych w internecie przez instytucje zarządzające. Dane tego rodzaju nie są przekazywane Komisji. Ich format, struktura oraz stopień szczegółowości zależą od dokumentacji, przez co znacznie się różnią.

Zważywszy na nowatorskie metody gromadzenia danych i charakter tych danych (tj. wykazy operacji służące informowaniu i zapewnieniu przejrzystości), przy korzystaniu z danych Kohesio należy wziąć pod uwagę szereg zastrzeżeń i ograniczeń:

 • Nie wszystkie projekty w Kohesio można geolokalizować. Ponadto współrzędne geolokalizacyjne projektu oblicza się na podstawie informacji o lokalizacji podanych w wykazie operacji z wykorzystaniem narzędzi otwartego oprogramowania (tj. Nominatim). Chociaż dokładność takich narzędzi jest wysoka, nie wyklucza to błędów.
 • Zgłoszona lokalizacja projektu nie zawsze odpowiada miejscu, w którym inwestycja została zrealizowana. Bywa, że jako lokalizacja projektu podawana jest lokalizacja beneficjenta, a nie miejsce, w którym inwestycja została zrealizowana. W niektórych przypadkach może to stwarzać mylne wrażenie, że na obszarach miejskich realizuje się więcej projektów, ponieważ to tam znajduje się zazwyczaj adres beneficjenta.
 • Jeżeli środki są przekazywane za pośrednictwem instrumentów finansowych i systemów wsparcia, portal Kohesio zawiera informacje na temat lokalizacji podmiotu zarządzającego funduszem (np. pośrednika finansowego), a nie lokalizacji beneficjentów końcowych.
 • W przypadku niektórych programów portal Kohesio zawiera informacje na temat wkładu UE na poziomie projektu. Szczegółowe informacje na temat wkładu UE w odniesieniu do każdego z wybranych projektów nie są jednak informacjami obowiązkowymi w wykazie operacji. Z tego powodu nie zawsze są dostępne w Kohesio.
 • W przypadku okresu programowania 2014–2020 informacje na temat celu tematycznego projektu nie są obowiązkowym polem danych, które należy uwzględnić w wykazie operacji. Cele tematyczne są w Kohesio wskazywane automatycznie, w oparciu o podane dziedziny.
 • Zarówno w przypadku okresu programowania 2014–2020, jak i 2021–2027 podawanie w wykazie operacji niepowtarzalnych numerów identyfikacyjnych beneficjentów (np. VAT) nie jest obowiązkowe. Zespół Kohesio umieszcza pod jednym wpisem oczywiste duplikaty z list beneficjentów. Mimo to w bazie nadal mogą znajdować się wielokrotne wpisy dotyczące tego samego beneficjenta. Zachęcamy użytkowników do zgłaszania tego rodzaju przypadków zespołowi Kohesio