Kohesio: objavte projekty EÚ vo vašom regióne

Ochrana vašich osobných údajov

Spracovateľská operácia: Spracúvanie osobných údajov na webových sídlach Európskej komisie (v rámci domény europa.eu) vrátane adries IP návštevníkmi verejne dostupných webových sídiel.

Prevádzkovateľ: Európska komisia

Referenčné označenie záznamu: DPR-EC-00083

Úvod

Európska komisia (ďalej len „Komisia“) sa zaviazala chrániť vaše osobné údaje a rešpektovať vaše súkromie. Komisia zhromažďuje a ďalej spracúva osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov [ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001].

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov sa vysvetľuje dôvod spracúvania vašich osobných údajov, spôsob, akým zhromažďujeme, spracúvame a zabezpečujeme ochranu všetkých poskytnutých osobných údajov, ako sa tieto informácie používajú a aké máte práva v súvislosti so svojimi osobnými údajmi. Uvádzajú sa v ňom aj kontaktné údaje zodpovedného prevádzkovateľa, u ktorého môžete uplatniť svoje práva, zodpovednej osoby pre ochranu údajov a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Informácie týkajúce sa spracovateľskej operácie „Spracúvanie osobných údajov na webových sídlach Európskej komisie (v rámci domény europa.eu)“, ktoré uskutočňuje Európska komisia, sa uvádzajú ďalej.

Prečo a akým spôsobom spracúvame vaše osobné údaje?

Cieľ spracovateľskej operácie: Generálne riaditeľstvá Európskej komisie vrátane Generálneho riaditeľstva pre komunikáciu ponúkajú veľký počet webových sídiel umiestnených na infraštruktúre, ktorú spravuje Generálne riaditeľstvo pre informatiku. Pomocou technického nastavenia sa zhromažďujú a používajú vaše osobné údaje tak, aby ich bolo možné poskytnúť webovým sídlam Európskej komisie v rámci domény europa.eu, ktoré sú fyzicky umiestnené na hostiteľskej infraštruktúre riadenej Komisiou.

Keď vstupujete na webové sídlo Európskej komisie, Európska komisia dostáva ako základnú technickú požiadavku vašu adresu internetového protokolu (IP adresu) alebo ID zariadenia použitého na prístup k danému webovému sídlu.

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované rozhodovanie a ani na profilovanie.

Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

Prečo spracúvame vaše osobné údaje:

 1. spracúvanie je potrebné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej inštitúcii alebo orgánu Únie [článok 5 ods. 1 písm. a) nariadenia 2018/1725].
  Informovanie širokej verejnosti je úloha vyplývajúca z výhradných práv Európskej komisie na inštitucionálnej úrovni podľa článku 58 ods. 2 písm. d) nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2018/1046 z 18 júla 2018 o nariadení o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahuje na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L  193, 30.7.2018, s. 1). Zabezpečujeme, aby sa pri spracúvaní osobných údajov uplatňovali primerané a osobitné záruky v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov.
 2. Na osobitné činnosti spracúvania osobných údajov je potrebný súhlas dotknutej osoby. V súlade s článkom 3 ods. 15 a článkom 7 nariadenia (EÚ) 2018/1725 musí byť súhlas vyjadrený slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne.
  Vyjadrili ste súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely [článok 5 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) 2018/1725].
  Súhlas sme získali priamo od vás. Vyjadrili ste ho buď e-mailom, odoslaním elektronického registračného formulára alebo inou písomnou formou.

Ktoré osobné údaje zhromažďujeme a ďalej spracúvame?

Na vykonanie tejto spracovateľskej operácie Generálne riaditeľstvo pre informatiku zhromažďuje tieto kategórie osobných údajov:

adresa internetového protokolu (IP adresa) alebo ID zariadenia použitého na prístup k danému webovému sídlu.

Bez tohto spracovania údajov nebudete môcť nadviazať technické spojenie medzi svojimi zariadeniami a infraštruktúrou serveru spravovaného Európskou komisiou, a preto nebudete mať prístup na webové sídla Európskej komisie.

V kontexte platformy Kohesio sa IP adresa používa na určenie vašej geografickej polohy pri používaní funkcie „Projekty v mojom okolí“, ktorá umožňuje vyhľadať všetky projekty vo vašom okolí financované v rámci regionálnej politiky. Tieto informácie sa spracúvajú s cieľom umožniť správne fungovanie funkcie „Projekty v mojom okolí“, pričom sa však vaše údaje neukladajú.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre informatiku uchováva vaše osobné údaje len na čas nevyhnutný na splnenie účelu zhromaždenia alebo ďalšieho spracovania údajov, teda počas trvania prehliadania. V kontexte platformy Kohesio sa údaje o IP adrese neukladajú.

Ako chránime a zabezpečujeme vaše osobné údaje?

Všetky osobné údaje v elektronickom formáte (e-maily, dokumenty, databázy, nahrané súbory údajov atď.) sú uložené buď na serveroch Európskej komisie, alebo na serveroch jej dodávateľov. Všetky spracovateľské operácie sa vykonávajú v súlade s rozhodnutím Komisie (EÚ, Euratom) 2017/46 z 10. januára 2017 o bezpečnosti komunikačných a informačných systémov v Európskej komisii.

Dodávatelia Komisie sú viazaní osobitnou zmluvnou doložkou, ktorá sa vzťahuje na všetky operácie spracúvania vašich údajov vykonávané v mene Komisie, a povinnosťami zachovávať dôvernosť vyplývajúcimi z transpozície všeobecného nariadenia o ochrane údajov v členských štátoch EÚ nariadenie (EÚ) 2016/679[].

Komisia zaviedla niekoľko technických a organizačných opatrení s cieľom chrániť vaše osobné údaje. Súčasťou technických opatrení sú vhodné opatrenia na riešenie online bezpečnosti, rizika straty údajov, zmeny údajov alebo neoprávneného prístupu, pričom sa zohľadňuje riziko, ktoré predstavuje spracovanie a povaha spracúvaných osobných údajov. Súčasťou organizačných opatrení je obmedzenie prístupu k osobným údajom len na oprávnené osoby, ktoré majú legitímnu potrebu poznať ich na účely tejto spracovateľskej operácie.

Kto má prístup k vašim osobným údajom a komu sa poskytujú?

Prístup k vašim osobným údajom sa poskytuje zamestnancom Komisie zodpovedným za vykonávanie tejto spracovateľskej operácie a oprávneným zamestnancom podľa zásady „need-to-know“. Títo zamestnanci dodržiavajú zákonné a v prípade potreby aj dodatočné dohody o mlčanlivosti.

Okrem toho sa prístup k vašim osobným údajom môže poskytnúť externým dodávateľom, ktorí pracujú v mene útvaru Komisie vlastniaceho webové sídla a na základe zmluvnej dohody s týmto útvarom a ktorí sa podieľajú na tvorbe, údržbe, správe a archivácii webových sídiel podľa zásady „need-to-know“.

Informácie, ktoré zhromažďujeme, neposkytujeme žiadnej tretej strane, s výnimkou prípadov, keď to od nás vyžaduje zákon.

Aké sú vaše práva a ako si ich môžete uplatniť?

Ako „dotknutá osoba“ podľa kapitoly III (články 14 – 25) nariadenia (EÚ) 2018/1725 máte konkrétne práva, predovšetkým právo na prístup, opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov a právo obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov. V niektorých prípadoch máte takisto právo namietať proti spracúvaniu údajov alebo právo na prenosnosť údajov.

Máte právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov, ktoré sa zákonne vykonáva podľa článku 5 ods. 1 písm. a).

Súhlasili ste s poskytnutím svojich osobných údajov na účely tejto spracovateľskej operácie. Kedykoľvek môžete svoj súhlas odvolať tým, že to oznámite prevádzkovateľovi. Odvolanie nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania vykonaného pred odvolaním vášho súhlasu.

Svoje práva môžete uplatniť tak, že skontaktujete prevádzkovateľa alebo v prípade konfliktu zodpovednú osobu pre ochranu údajov. V prípade potreby sa môžete obrátiť aj na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Ich kontaktné informácie sú uvedené ďalej v okruhu 9.

Ak si želáte uplatniť svoje práva v súvislosti s jednou alebo viacerými konkrétnymi spracovateľskými operáciami, uveďte vo svojej žiadosti ich opis [t. j. ich referenčné označenie (označenia) záznamu, ako sa uvádza ďalej v okruhu 10].

Kontaktné informácie

 • Prevádzkovateľ
  Ak chcete uplatniť svoje práva podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725 alebo ak máte pripomienky, otázky alebo obavy, prípadne ak chcete podať sťažnosť týkajúcu sa zhromažďovania a používania vašich osobných údajov, neváhajte kontaktovať prevádzkovateľa, Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku, oddelenie A2: REGIO-KOHESIO@ec.europa.eu.
 • Zodpovedná osoba Komisie pre ochranu údajov
  Môžete kontaktovať zodpovednú osobu pre ochranu údajov (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu), pokiaľ ide o záležitosti týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725.
 • Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
  Máte právo obrátiť sa (t. j. môžete podať sťažnosť) na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (edps@edps.europa.eu), ak sa domnievate, že vaše práva podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725 boli porušené v dôsledku spracúvania vašich osobných údajov prevádzkovateľom.

Kde nájdete podrobnejšie informácie?

Zodpovedná osoba Komisie pre ochranu údajov vedie register všetkých operácií spracúvania osobných údajov uskutočňovaných Komisiou, ktoré sa zdokumentovali a ktoré jej boli oznámené. Tento register je prístupný na tomto odkaze.

Táto konkrétna spracovateľská operácia bola zaradená do verejného registra zodpovednej osoby Komisie pre ochranu údajov s týmto referenčným označením záznamu: DPR-EC-0083.

IP adresa návštevníkov platformy Kohesio sa používa na určenie ich geografickej polohy pri používaní funkcie „Projekty v mojom okolí“, ktorá umožňuje vyhľadať všetky projekty financované v rámci regionálnej politiky, ktoré sa nachádzajú v okolí používateľa. Tieto informácie sa spracúvajú s cieľom umožniť správne fungovanie funkcie „Projekty v mojom okolí“, pričom sa však údaje neukladajú.