Kohesio: objavte projekty EÚ vo vašom regióne

Najčastejšie otázky

Čo je to politika súdržnosti EÚ?

Politika súdržnosti EÚ prispieva k posilneniu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v Európskej únii. Jej cieľom je odstraňovať nerovnováhu medzi krajinami a regiónmi. Napĺňajú sa ňou politické priority Únie, najmä zelená a digitálna transformácia.

Politika súdržnosti EÚ je hlavnou investičnou politikou Európskej únie. V rokoch 2021 – 2027 je na ňu vyčlenená takmer jedna tretina celkového rozpočtu Únie, čo zodpovedá 392 miliardám EUR.

Čo je cieľom platformy Kohesio?

Kohesio obsahuje informácie o projektoch podporovaných v rámci politiky súdržnosti EÚ v programovom období 2014 – 2020.

Zahŕňa všetky projekty navrhnuté v rámci národných a regionálnych operačných programov a spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Kohézneho fondu (KF) a Európskeho sociálneho fondu (ESF) a v prípade potreby aj iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí.

Platforma Kohesio zahŕňa aj projekty v rámci programu Európska územná spolupráca (známe aj ako INTERREG).

Financovanie EÚ sa vzťahuje aj na niekoľko ďalších projektov, ktoré nie sú zahrnuté na platforme Kohesio. Podrobnejšie informácie o všetkých fondoch EÚ a spôsobe ich riadenia.

Aký má právny základ a z akých zdrojov získava údaje?

Nariadenie o spoločných ustanoveniach nariadenie (EÚ) č. 1303/2013[ na obdobie 2014 – 2020 a nariadenie (EÚ) 2021/1060 na obdobie 2021 – 2027] je referenčným právnym predpisom politiky súdržnosti EÚ. V osobitných ustanoveniach o komunikácii a transparentnosti sa od členských štátov a riadiacich orgánov požaduje, aby zverejňovali zoznamy operácií a aby ich každých šesť mesiacov aktualizovali (požiadavka na programové obdobie 2014 – 2020).

Zoznamy operácií sú preto hlavnými zdrojmi údajov na platforme Kohesio.

Na platforme Kohesio sa údaje z týchto zoznamov štandardizujú, zoskupujú a zverejňujú.

Členské štáty a riadiace orgány sú zodpovedné za to, aby sa údaje predkladali a aktualizovali v súlade s príslušnými nariadeniami.

Európska komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za správnosť obsahu v zozname operácií na platforme Kohesio.

Viac informácií nájdete v právnom upozornení a vo vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Ktoré políčka v zozname operácií sú povinné?

V súlade s prílohou XII nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 musia byť v zoznamoch operácií pre každú operáciu uvedené tieto informácie:

 • meno/názov prijímateľa
 • názov operácie
 • stručný opis operácie
 • dátum začatia a ukončenia operácie
 • celkové oprávnené výdavky pridelené na operáciu
 • miera spolufinancovania Úniou
 • informácie o mieste projektu (napr. poštové smerové číslo, región)
 • názov kategórie intervencie v rámci operácie.

Ako často aktualizujete údaje?

V súlade s osobitnými právnymi ustanoveniami sa od riadiacich orgánov požaduje, aby uverejňovali aktualizovanú verziu svojich zoznamov operácií aspoň každých šesť mesiacov v programovom období 2014 – 2020 a aspoň každé štyri mesiace za programové obdobie 2021 – 2027.

Snaží sa zverejňovať tie najaktuálnejšie dostupné informácie o platforme Kohesio. Spracovanie veľkého množstva údajov z viacerých zdrojov však nevyhnutne znamená oneskorenie po uverejnení riadiacimi orgánmi. Najaktuálnejšími zdrojmi údajov sú stále pôvodné zoznamy uverejnené na webových stránkach daných programov a/alebo národných webových portáloch.

Ako prekladáte projekty a opisy? Poskytnete ďalšie jazyky?

Portál Kohesio je dostupný v 24 úradných jazykoch EÚ

Používame eTranslation, nástroj strojového prekladu navrhnutý Európskou komisiou, ktorý názvy a opisy operácií/projektov na platforme Kohesio automaticky prekladá do angličtiny.

Aj keď sa snažíme ponúkať pokiaľ možno čo najpresnejšie preklady, pri niektorých projektoch môžu byť preklady nesprávne. Boli by sme veľmi vďační, keby ste takéto prípady nahlásili a pripojili sa k vylepšovaniu celkovej kvality vedomostnej základne platformy Kohesio, a to tak, že podrobností o takýchto prípadoch zašlete tímu platformy Kohesio.

Ako obohacujete údaje?

Zemepisné súradnice (zemepisná šírka a dĺžka) sa vypočítavajú na základe adresy alebo poštového smerového čísla pomocou nástroja Nominatim (geografické kódovanie).

Prijímatelia sa prepájajú s ich príslušnými wikidátami (ak existujú) na základe algoritmu strojového učenia. Presnosť je vyššia ako 90 %, ale chyby pri prepojení sa môžu ešte stále vyskytnúť. Neváhajte ich nahlásiť.

Môžem si stiahnuť súbory údajov?

Áno! Dá sa to spraviť troma spôsobmi:

 1. Ak má dané vyhľadávanie menej ako 5 000 výsledkov (pomôcť môže zadanie viacerých filtrov), vľavo nad výsledkami sa objaví tlačidlo „stiahnuť“. Výsledky vyhľadávania sa dajú stiahnuť vo formáte .csv alebo .xlsx.
 2. Prístup k úplným exportom údajov o projektoch a prijímateľoch podľa krajiny je možné získať aj kliknutím na tento odkaz.
 3. Údaje možno stiahnuť aj pomocou vyhľadávacej služby znalostný graf EÚ.

Viac informácií o opätovnom používaní, politike a autorskom práve nájdete v právnom upozornení a vo vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Môžem vložiť mapy a opätovne zverejniť zoznamy projektov?

Obráťte sa na tím platformy Kohesio a zistite, ako môžete na svoje webové stránky vkladať mapy a filtrované zoznamy.

Kde môžem nájsť ďalšie informácie a doplňujúce údaje o politike súdržnosti?

Komplexné a aktuálne informácie o politike súdržnosti možno nájsť na stránkach InfoRegio, webových stránkach venovaných regionálnej politike EÚ.

Okrem toho sú na platforme s údajmi o súdržnosti k dispozícii aj dátové súbory na úrovni programov. Ide o platformu otvorených údajov, ktorá poskytuje údaje o financovaní a dosiahnutých výsledkoch v súvislosti s fondmi EÚ v rámci zdieľaného riadenia v programových obdobiach 2014 – 2020 a 2021 – 2027. Platforma prezentuje najnovšie dostupné údaje na úrovni krajín, fondov, tém a programov.

Výhrady a obmedzenia, ktoré treba zohľadniť pri analýze údajov z platformy Kohesio

Kohesio zhromažďuje a štandardizuje – pokiaľ je to možné – stovky rôznych verejne dostupných zoznamov operácií uverejnených na internete riadiacimi orgánmi. Takéto údaje sa Komisii neoznamujú. Ich formáty, štruktúry údajov a podrobnosť informácií, ktoré obsahujú, sa v týchto dokumentoch výrazne líšia.

Vzhľadom na inovačné metódy zberu údajov a povahu týchto údajov (t. j. zoznamy operácií na účely komunikácie a transparentnosti) je pri používaní údajov z platformy Kohesio dôležité zohľadniť niekoľko výhrad a obmedzení:

 • Nie všetky projekty na platforme Kohesio sa dajú geolokalizovať. Okrem toho sa geografické súradnice projektu vypočítavajú na základe informácií o polohe uvedených v zozname operácií, a to pomocou nástrojov s otvoreným zdrojovým kódom (t. j. Nominatim). Hoci je presnosť takýchto nástrojov vysoká, chyby sa stále nedajú úplne vylúčiť.
 • Nahlásené miesto projektu nemusí vždy zodpovedať miestu, kde sa investícia realizovala. Niekedy miesto projektu zodpovedá sídlu príjemcu, a nie miestu, kde sa investícia realizovala. V osobitných prípadoch to môže viesť k zaujatosti v prospech mestských oblastí, pretože adresa príjemcu sa zvyčajne nachádza v mestských oblastiach.
 • Ak sa finančné prostriedky poskytujú cez finančné nástroje a systémy podpory, Kohesio obsahuje informácie o mieste správcu fondu (napr. finančného sprostredkovateľa), a nie o mieste konečných príjemcov.
 • V prípade niektorých programov obsahuje Kohesio informácie o príspevkoch EÚ na úrovni projektov. Podrobnosti o príspevkoch EÚ pre každý z vybraných projektov však nepatria k povinným informáciám, ktoré sa musia v zozname operácií zverejňovať. Preto tieto informácie nie sú na platforme Kohesio vždy k dispozícii.
 • V programovom období 2014 – 2020 nie sú informácie o tematickom cieli projektu povinným dátovým poľom, ktoré sa musí zahrnúť do zoznamu operácií. Kohesio predpokladá tematické ciele založené na oblastiach intervencie
 • V prípade programovania na obdobia 2014 – 2020 a 2021 – 2027 je zahrnutie jedinečných identifikačných čísel používateľov (napr. IČ DPH) do zoznamu operácií nepovinné. Tím platformy Kohesio spája zjavné duplikáty v zoznamoch príjemcov. Napriek tomu sa tam stále môžu objaviť duplicitní príjemcovia. Prosíme používateľov, aby takéto prípady nahlásili tímu platformy Kohesio