Kohesio: objavte projekty EÚ vo vašom regióne

About Kohesio

Kohesio je komplexná databáza, ktorá poskytuje jednoduchý a transparentný prístup k najnovším informáciám o projektoch a príjemcoch spolufinancovaných v rámci politiky súdržnosti EÚ v programovom období 2014 – 2020.

Kohézna politika EÚ podporuje státisíce projektov v regiónoch a mestách Európskej únie. Jej cieľom je posilniť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť odstraňovaním nerovnováh medzi krajinami a regiónmi. V rámci tejto politiky sa realizujú aj politické priority Únie, najmä zelená a digitálna transformácia.

Tu nájdete informácie o Európskom fonde regionálneho rozvoja (EFRR), Kohéznom fonde (KF) a Európskom sociálnom fonde(ESF). Databáza v súčasnosti obsahuje viac ako 1,5 milióna projektov a približne 500 000 používateľov.

Bude sa postupne aktualizovať o nové projekty a príjemcov v programovom období 2021 – 2027, a to v úzkej spolupráci s členskými štátmi EÚ a orgánmi zodpovednými za programy.

Kohesio využíva otvorené štandardy a open source nástroje sémantickej siete W3C, ktoré poskytlaWikimedia Deutschland. Všetky súbory údajov sú k dispozícii vo formáte CSV/XLSX aj RDF (pozri stránku venovanú službám).

Zdroj údajov a obmedzenie záruky

Členské štáty EÚ a orgány zapojené do programu zverejňujú v rámci svojich informačných a komunikačných povinností zoznamy operácií a súvisiacich prijímateľov nariadenie (EÚ) 1303/2013, príloha XII[nariadenie (EÚ) 2021/1060, článok 49].

Na platforme Kohesio sa údaje z týchto zoznamov operácií zoskupujú a štandardizujú. Za všetky údaje zverejnené v zoznamoch nesú zodpovednosť príslušné riadiace orgány. Európska komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za správnosť obsahu na platforme Kohesio.

Viac informácií nájdete v právnom upozornení a vo vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Informácie na tomto webovom sídle nemusia vyjadrovať názor Európskej komisie, vnútroštátneho alebo programového orgánu členského štátu EÚ alebo akéhokoľvek iného orgánu Európskej únie.

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky alebo spätnú väzbu o platforme Kohesio, kontaktujte REGIO-KOHESIO@ec.europa.eu.