Kohesio: projekty UE w Twoim regionie

informacje o projekcie
Data początkowa: 1 grudnia 2017
Data końcowa: 28 lutego 2021
finansowanie
Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny (ESF)
Budżet ogółem: 2 701 288,68 €
Wkład UE: 2 547 045,09 € (94,29%)
program
Okres programowania: 2014-2020
Instytucja zarządzająca: Ministerstwo obsługujące ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego
beneficjent

Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie

Celem głównym projektu jest poprawa działań w obszarze zdrowia psychicznego poprzez przetestowanie modelu wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi (OzZP). Model będzie testowany na terenie trzech dzielnic m.st. Warszawy - Woli, Targówka i Pragi Północ. Realizacja projektu będzie przebiegała w trzech fazach:1. faza przygotowawcza obejmie m.in. zatrudnienie personelu projektu, wynajem i wyposażenie lokali dla Doradców, remont i wyposażenie mieszkań chronionych dla OzZP.2. faza testowania obejmie realizację poszczególnych etapów modelu.3. faza ewaluacji prowadzona będzie przez cały okres fazy testowania i zakończy się wypracowaniem zmodyfikowanego modelu uwzględniającego wyniki testowania. Grupa docelowa projektu - to 1050 OzZP, mieszkańców Warszawy i ich otoczenie, użytkownicy to wszystkie podmioty zaangażowane w proces wsparcia OzZP. Projekt będzie realizowany zgodnie z koncepcją empowerment. OzZP i ich otoczenie są podmiotami zaangażowanymi w proces wsparcia, współdecydują o formach i metodach pracy, wykorzystywane są ich zasoby i potencjały. Będą aktywnymi uczestnikami wypracowywania Indywidualnego Panu Zdrowienia i Wsparcia. P jest ogólnodostępny, w przypadku zakwalifik. do projektu os. z niepełnosprawnościami o specjalnych potrzebach funkcjonalnych przewidywana jest możliwość uruchomienia mechanizmu racjonalnych usprawnień (np. dost. akustycznego, asystenta tłumaczącego na język łatwy, tłumacza języka migowego, tłumacza-przewodnika, przewodnika dla os. słabowidz., itp).Założone główne efekty oddziaływań to: - wzrost subiektywnie odczuwanej jakość życia,- poprawa funkcjonowania indywidualnych sieci społecznych, - wzrost poziomu funkcjonowania społecznego,- optymalizacja przebiegu procesu zdrowienia, - wzrost poczucia umocnienia, - poprawa jakości i kompleksowości oferowanego wsparcia,- wypracowanie form i zasad współpracy pomiędzy podmiotami wspierającymi OzZP.

Flag of Polska  Polska