Kohesio: projekty UE w Twoim regionie

informacje o projekcie
Data początkowa: 24 czerwca 2016
Data końcowa: 28 lutego 2023
finansowanie
Fundusz: Fundusz Spójności (CF)
Budżet ogółem: 462 206 240,00 €
Wkład UE: 388 755 520,00 € (84,11%)
program
Okres programowania: 2014-2020
Instytucja zarządzająca: Ministerstwo obsługujące ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego

Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m

Projekt obejmuje wykonanie prac w zakresie: a) pogłębienie toru do 12,5 m z równoczesnym jego poszerzeniem (w tym wykonanie mijanek) na odcinkach prostych oraz z odpowiednimi poszerzeniami na łukach i na odcinkach przejściowych w dnie wraz z niezbędnymi korektami geometrii toru wodnego (ok. 62 km); b) przebudowę (regulację) skarp brzegowych bez umocnień; c) niwelację dna w strefie Świnoujścia (od proj. km ~5+134 do km ~16+640, obejmująca m.in. Kanał Mieliński i Kanał Piastowski) – ze względu na układ batymetryczny wykazujący znaczne lokalne przegłębienia w dnie toru; d) budowę i przebudowę umocnień brzegowych i budowli hydrotechnicznych wraz z przylegającą infrastrukturą; dotyczyć to będzie umocnienia skarp podwodnych przy nabrzeżach Huk, Żeglarskiego, BON, Gnieźnieńskiego oraz umocnienie skarpy obrotnicy Orli Przesmyk; e) przebudowę sieci branżowych w miejscach kolizji z modernizacją toru; f) pogłębienie i poszerzenie obrotnic statków: - na wysokości Polic, - przy Przesmyku Orlim na przekopie Mieleńskim u wejścia do Kanału Grabowskiego, - w Porcie Szczecin – na połączeniu Kanału Grabowskiego i Basenu Dębickiego. Projekt obejmuje również: - przystosowanie i modernizację istniejącego oznakowania nawigacyjnego i elementów systemu kontroli ruchu statków do nowej geometrii toru wodnego oraz modernizację obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego, - budowę nowych lub rozbudowę istniejących pól refulacyjnych bądź budowę sztucznych wysp wraz ze zlokalizowanymi na nich przystaniami, na Zalewie Szczecińskim niezbędnych do zdeponowania urobku wydobytego podczas prac pogłębiarskich związanych z modernizacją toru wodnego; - pozyskanie gruntów pod budowle, konieczne rozbiórki kolidujących obiektów istniejącego zagospodarowania, wykonanie wycinek drzew i krzewów oraz ewentualnych wylesień. Zakresem projektu objęto również odcinek Kanału Grabowskiego o długości ok. 0,43 km.

Flag of Polska  Polska