Kohesio: projekty UE w Twoim regionie

informacje o projekcie
Data początkowa: 1 stycznia 2014
Data końcowa: 30 czerwca 2021
finansowanie
Fundusz: Fundusz Spójności (CF)
Budżet ogółem: 14 167 377,26 €
Wkład UE: 12 042 270,67 € (85%)
program
Okres programowania: 2014-2020
Instytucja zarządzająca: Ministerstwo obsługujące ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego
beneficjent

Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2

Projekt dotyczy odcinka ul. Wał Miedzeszyński o długości ok. 0,97 km od skrzyżowania typu rondo z ul. Trakt Lubelski do planowanego węzła „Wał Miedzeszyński” z drogą ekspresową S2 realizowaną na zlecenie GDDKiA. Droga będzie miała dwie jezdnie o szerokości 7 m i pas dzielący o szerokości 1,75 m. Koniec odcinka przyjęto w rejonie skrzyżowania z ulicami Ogórkową i Rosiczki, które zostaną połączone z drogami lokalnymi znajdującymi się po obu stronach ul. Wał Miedzeszyński. Wzdłuż przedmiotowego odcinka ul. Wał Miedzeszyński przewidziano likwidację zjazdów indywidualnych i publicznych. Obsługa terenu przyległego odbywać się będzie poprzez drogi dojazdowe równoległe do jezdni głównej. Drogi dojazdowe połączone zostały z trasą główną poprzez dwa skrzyżowania skanalizowane z sygnalizacją świetlną z ul. Przewodową i Ogórkową. Skrzyżowanie z ul. Trakt Lubelski zaprojektowano jako rondo turbinowe. Projektowane drogi będą miały przekrój uliczny z zapewnionym odwodnieniem poprzez wpusty uliczne do projektowanej kanalizacji deszczowej. Ruch pieszy odbywał się będzie obustronnymi chodnikami szerokości 2,0 m zlokalizowanymi przy drogach lokalnych, natomiast ruch rowerowy będzie prowadzony po wyodrębnionych ścieżkach rowerowych oraz drogami lokalnymi na zasadach ogólnych. Celem powiązania rozbudowywanego odcinka drogi z istniejącym i projektowanym układem dróg publicznych zaprojektowano skrzyżowania: - km 0+027,54 – ul. Trakt Lubelski – skrzyżowanie jednopoziomowe, rondo turbinowe - km 0+078,26 – droga lokalna zachodnia - wyjazd z ul. Wał Miedzeszyński - km 0+081,04 – droga lokalna wschodnia – wjazd na ul. Wał Miedzeszyński - km 0+353,83 – droga lokalna wschodnia – wyjazd z ul. Wał Miedzeszyński - km 0+392,73 – ul. Przewodowa – skrzyżowanie skanalizowane z sygnalizacją świetlną - km 0+489,77 – Łącznik – droga lokalna nr 4 – wjazd na ul. Wał Miedzeszyński - km 0+686,06 - ul. Ogórkowa - skrzyżowanie skanalizowane z sygnalizacją świetlną.

Flag of Polska  Polska