Kohesio: projekty UE w Twoim regionie

informacje o projekcie
Data początkowa: 1 stycznia 2016
Data końcowa: 31 marca 2020
finansowanie
Fundusz: Fundusz Spójności (CF)
Budżet ogółem: 35 802 844,82 €
Wkład UE: 30 432 418,04 € (85%)
program
Okres programowania: 2014-2020
Instytucja zarządzająca: Ministerstwo obsługujące ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego
beneficjent

Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II

Projekt polega na modernizacji ciągu ulic Marsa – Żołnierska, na odcinku od węzła Marsa (ul. Naddnieprzańska) do granicy miasta. Ulice te leżą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 631 w granicach Warszawy. Na całym modernizowanym odcinku ul. Marsa tj. od ul. Naddnieprzańskiej do skrzyżowania z ulicami: Żołnierską i Rekrucką zaprojektowano 4 jezdnie dwupasmowe: 2 jezdnie główne (gł. ruchu przysp. GP) dla ruchu tranzytowego i 2 jezdnie zbierająco-rozprowadzające prowadzące ruch lokalny do skrzyżowań z ul.: Chełmżyńską – Okularową i Żołnierską – Rekrucką. Inwestor wykona następujące obiekty drogowe i inżynieryjne: • wiadukt w ciągu ul. Marsa nad torami kolejowymi, estakadę nad skrzyżowaniem ulic Marsa–Okularowa–Chełmżyńska i Marsa–Żołnierska – Czwartaków, • kładkę dla pieszych i rowerzystów nad ul. Żołnierską w rejonie parkingu, • wiadukt w ciągu ul. Żołnierskiej nad torami kolejowymi, • wiadukt w ciągu ul. Żołnierskiej nad skrzyzowniem z ulica Czwartaków, mury oporowe oraz ekrany akustyczne, urządzenia odprowadzające i oczyszczające spływy powierzchni dróg, przepusty dla zwierząt i wygrodzenia drogi na odcinku leśnym, nowe nasadzenia roślinne, chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, itp

Flag of Polska  Polska