Kohesio: projekty UE w Twoim regionie

informacje o projekcie
Data początkowa: 30 marca 2016
Data końcowa: 31 lipca 2020
finansowanie
Fundusz: Fundusz Spójności (CF)
Budżet ogółem: 11 771 134,01 €
Wkład UE: 10 005 463,90 € (85%)
program
Okres programowania: 2014-2020
Instytucja zarządzająca: Ministerstwo obsługujące ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego

Zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża

Projekt zlokalizowany jest na terenie woj. zachodniopomorskiego, w gm. Rewal, w sąsiedztwie m. Rewal i Trzęsacz w gm. Dziwnów. Na odcinku Rewal — Trzęsacz, prace prowadzone będą na obszarze morskich wód RP oraz w obrębie pasa technicznego. Realizowane w ramach Projektu zadania na odcinkach linii brzegowej (w pasie 100 m od brzegu morskiego) w 100% stanowią obszary zurbanizowane (KŚT 034 tereny rekreacyjno-wypoczynkowe). Przedsięwzięcie wchodzi w zakres zadań przewidzianych do realizacji na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Program ochrony brzegów morskich (ustawa POBM). W zał. 1 do Ustawy z 25 09.2015 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich” zaktualizowano listę odcinków brzegu morskiego przeznaczonych do działań ochronnych. W zestawieniu ujęto odcinki brzegu objęte przedmiotowym projektem: - poz. 31 Niechorze – Pobierowo (km 368,3–379,5), zadanie - sztuczne zasilanie; umocnienia brzegowe, - poz. 32) Mierzeja Dziwnowska (km 385,4–396,2) , zadanie - sztuczne zasilanie; umocnienia brzegowe. Długość odcinka na którym realizowane będzie zadanie w stosunku do długości odcinka przeznaczonego do ochrony zgodnie z POBM wynosi dla poz. 31 ok. 13,4%, dla poz. 32 ok.26%. Przedsięwzięcie jest zgodne z Planami Zarządzania Ryzykiem (PZRP), zostało uwzględnione na Liście działań strategicznych dla obszaru dorzecza Odry, jako działania techniczne o najwyższym priorytecie, rekomendowane do realizacji w latach 2016 – 2020 w poz. 35, Poz.126. i Poz.132. Realizacja przedsięwzięcia polegająca na rozbudowie systemu ochrony brzegu morskiego poprzez budowę nowych ostróg, a także budowę opasek narzutowych kamiennych ma na celu zabezpieczenie obszarów lądowych przed negatywnymi skutkami abrazji morskiej. Ostrogi mają za zadanie częściowe rozproszenie energii falowania, przechwytywanie ruchomego rumowiska morskiego oraz utrzymywanie możliwie szerokiej i wysokiej plaży.

Flag of Polska  Polska