Kohesio: projekty UE w Twoim regionie

informacje o projekcie
Data początkowa: 1 stycznia 2020
Data końcowa: 31 lipca 2021
finansowanie
Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny (ESF)
Budżet ogółem: 82 088,72 €
Wkład UE: 69 184,37 € (84,28%)
program
Okres programowania: 2014-2020
Instytucja zarządzająca: Ministerstwo obsługujące ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego

Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich- wody wewnętrzne portów w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku

Przedmiotem projektu jest opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich z prognozami oddziaływania na środowisko - wody wewnętrzne portów w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, przejętych z dniem 01.04.2020 r. przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni (morskie wody wewnętrzne portów w Ustce, Łebie i Rowach) i Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie (morskie wody wewnętrzne portów w Kołobrzegu, Darłowie, Dźwirzynie) w wyniku likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku. Projekty planów zostaną opracowane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich RP i administracji morskiej (Dz. U z 2019 r. poz. 2169; z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.05.2017 r. w sprawie wymaganego zakresu planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052). Do projektów planów zostaną sporządzone prognozy oddziaływania na środowisko, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie Środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2020 r., poz. 283; z późn. zm.). Projekty planów wraz z prognozami zostaną poddane konsultacjom społecznym. Planuje się organizację 2 spotkań konsultacyjnych dla każdego z obszarów objętych projektem planu, w tym jednego stanowiącego tzw. dyskusję publiczną zgodnie z treścią ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej.

Flag of Polska  Multiple locations, Polska