Kohesio: projekty UE w Twoim regionie

informacje o projekcie
Data początkowa: 1 stycznia 2018
Data końcowa: 30 września 2023
finansowanie
Fundusz: Fundusz Spójności (CF)
Budżet ogółem: 13 749 956,58 €
Wkład UE: 11 687 463,09 € (85%)
program
Okres programowania: 2014-2020
Instytucja zarządzająca: Ministerstwo obsługujące ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego
beneficjent

Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap III

Przedmiotem projektu jest etap III przedsięwzięcia dot. modernizacji ciągu dróg wojewódzkich nr 637 i 631 (ciąg ulic Marsa - Żołnierska), na odc. od ul. Naddnieprzańskiej (rejon węzła Marsa z Trasą Siekierkowską) do granicy administracyjnej miasta Warszawy, do parametrów drogi głównej ruchu przyspieszonego (GP). W ramach etapu III planuje się rozbudowę skrzyżowania ulic Marsa i Żołnierskiej w Warszawie poprzez budowę obiektu mostowego (estakady) w ciągu ulic Żołnierska - Marsa (w kierunku jazdy do centrum miasta) wraz z przebudową istniejącego układu drogowego oraz sieci uzbrojenia terenu. Zakres robót objętych niniejszą inwestycją obejmuje: - rozbiórkę części nawierzchni wlotu z ulicy Żołnierskiej (jezdnia lewa), - rozbiórkę części nawierzchni ulicy Marsa (jezdnia lewa), - budowa obiektu mostowego (estakada) łączącego ul. Marsa z ul. Żołnierską, - wykonanie włączenia projektowanej estakady z istniejącym układem drogowym ulicy Marsa (etap II), - wykonanie włączenia projektowanej estakady z projektowanym układem drogowym ul. Żołnierskiej, - przebudowę skrzyżowania ulicy Marsa z ulicą Żołnierską w rejonie wlotu ulicy Żołnierskiej, - przebudowę skrzyżowania ulicy Marsa z ulicą Chełmżyńską.

Flag of Polska  Polska