Kohesio: projekty UE w Twoim regionie

informacje o projekcie
Data początkowa: 20 września 2018
Data końcowa: 16 grudnia 2019
finansowanie
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF)
Budżet ogółem: 1 400 490,00 €
Wkład UE: 1 190 416,50 € (85%)
program
Okres programowania: 2014-2020
Instytucja zarządzająca: Zarząd Województwa obsługiwany przez Urząd Marszałkowski

Poprawa infrastruktury dostępowej do portu w Stepnicy

Zmierzenie inwestycyjne objęte projektem dotyczy przebudowy toru podejściowego do Portu w Stepnicy od stawy 24 do głowic falochronów basenu kolejowego poprzez parę pław ST1-ST2 wraz z obrotnicą. Ww. przebudowa polegać będzie na zmianie parametrów technicznych infrastruktury dostępowej do Portu w Stepnicy. Celem inwestycji jest umożliwienie obsługi statków przez Port w Stepnicy do 3.200 GT, o wymiarach 115 m długości i 13,5 m szerokości, zanurzeniu od 3,8 m do 4,0 m. Mając na uwadze powyższe, przewiduje się, iż konieczne będzie uzyskanie parametrów technicznych infrastruktury dostępowej do portu w zakresie jak poniżej: - pogłębienie toru podejściowego od stawy 24 do głowic falochronów Basenu Kolejowego poprzez parę pław ST1-ST2 do głębokości: 4,5 m oraz poszerzeniu tego toru - do ok. 40 m, - pogłębieniu obrotnicy do głębokości: 4,5 m oraz zwiększeniu jej średnicy - do ok. 160 m. Długość zmodernizowanych torów wodnych w wyniku realizacji projektu - 4,5 km. Bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu możliwe jest wykorzystanie pełnej funkcjonalności infrastruktury i nie wymaga dodatkowych działań (innych projektów itp.) w celu jej pełnego wykorzystania. Przedmiotowy projekt kwalifikuje się do dofinansowania w ramach RPO WZ 2014-2020, działanie 5.7 z następujących powodów: - polega na wykonaniu prac w ciągu drogi wodnej, które przyczynią się do zwiększonej dostępności regionu transportem wodnym, szczególnie w obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, - dotyczy dwóch typów projektów określonych w Regulaminie konkursu RPZP.05.07.00-IZ.00-32-001/17 – typ 1: Budowa, rozbudowa lub modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury szlaków żeglownych, typ 2: Poprawa jakości dróg wodnych prowadzących do portów położonych wzdłuż Odrzańskiej Drogi Wodnej i toru wodnego Świnoujście-Szczecin.

Flag of Polska  Polska