Kohesio: projekty UE w Twoim regionie

informacje o projekcie
Data początkowa: 1 sierpnia 2019
Data końcowa: 31 grudnia 2021
finansowanie
Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny (ESF)
Budżet ogółem: 2 852 051,34 €
Wkład UE: 2 273 187,02 € (79,7%)
program
Okres programowania: 2014-2020
Instytucja zarządzająca: Zarząd Województwa Mazowieckiego
beneficjent

Żłobki na start

Celem projektu (P) jest popraw. dostępn. do usług świadcząc. opiekę nad dziećmi i umożliwienie znalezienia zatrudnienia 245 os bezrobot. lub biernym zawodowo przebywając. na u.wychow.(241K/4M) lub utrzymania zatrudnienia 100 pracuj., powracającym do pracy po ur.macierz. lub rodziciels. (99K/1M)os., mieszk. obsz. ZIT WOF (w roz. K.C,) sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3. P przyczyni się do rozwiązania problemów zawartych w strategii ZIT WOF( kryt.mer.szcz ZIT 2) tj. ogranicz. dostęp do usług opiek. nad dziećmi w wieku do lat 3 i zaspokojenia popytu na miejsca opieki na terenie Warszawy poprzez utworzenie 345 nowych miejsc w 3 żłob. budowanych na terenie dziel. - Ursynowa, Ursusa i Wesołej.Największe dysprop. w aktywności zawod. K i M obserwuje się w grupie wiek. 25–34 lata (93 % M i 73% K), co najpewniej jest związane z macierzyńst. (Praca i przedsięb. K- potencjał do wykorzystania w Polsce raport 2017). Przerwa w zatrudnieniu przyczynia się do dezaktualizacji umiejętności i nie sprzyja równości szans na rynku pracy. Realizacja P będzie miała również wpływ na rozwiązanie problemu niskiej aktywności zawodowej K, bowiem większa dostępność opieki instytucj. pozytywnie wpłynie na ich aktywność zawod. P zapewnia osiągnięcie wskaźnika rezultatu bezpośred. na poziome 80% - w wyniku realizacji min. 80 os. (79K/1M) powróci na ryn. pr. i min.160 os. (156K/4M) bezrob. i/lub biern. będzie poszukiwało bądź znajdzie pracę po opuszcz. P (kryt.dost3). Miejsca utworzone w P będą dost. do potrzeb dzieci, w tym do wymogów sanit.-higien.,organiz. pomieszczenia zgodnie z koncepcją uniwersal. projekt. Zakup i montaż wyposaż. trwać będzie 3 mcy, od 2 msc. lider (LID) zapewn. bież.funkcj. Ż przez okres 24 m-cy (kryt.dost.2,) oraz 1 msc fazy przygotowawczej.Lider dysp . 6941 miej. w Ż publ. (2018) oraz dod. zleca organizację miejsc opieki 13stu niepublicznym placówkom - 352 miejsc. L. miejsc z 2017r.-6781 w plac.pub(WB) zostanie zwięk. o 345 i WD wskaźn -7126 (k.dost.4)

Flag of Polska  Polska