Kohesio: projekty UE w Twoim regionie

informacje o projekcie
Data początkowa: 1 stycznia 2014
Data końcowa: 31 marca 2021
finansowanie
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF)
Budżet ogółem: 19 417 275,11 €
Wkład UE: 15 533 820,09 € (80%)
program
Okres programowania: 2014-2020
Instytucja zarządzająca: Zarząd Województwa Mazowieckiego
beneficjent

Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF– etap I

Projekt Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I realizowany jest w ramach Strategii ZIT WOF 2014-2020+ na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Obejmuje budowę/przebudowę odcinków dróg rowerowych o charakterze komunikacyjnym o długości 73,4 km. Wpłynie pozytywnie na ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu. W projekcie zostanie wybudowanych/zmodernizowanych 19 tras rowerowych (SW str. 63-64)-w tym Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Radzymińskiej w partnerstwie z Miastem Ząbki i Gminą Miastem Marki. W ramach projektu wybudowano/zmodernizowano 6 tras rowerowych, pozostałe 13 zaplanowano do realizacji. Projekt zakłada wykorzystanie transportu niezmotoryzowanego indywidualnego i zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych. Zbudowane ścieżki będą umożliwiały potraktowanie roweru jako pełnoprawnej alternatywy dla samochodu osobowego i transportu indywidualnego, będą miały charakter infrastruktury miejskiej, łączącej miejsca zamieszkania i pracy. Do realizacji zaplanowano lokalizacje, które będą przebiegać przez istotne węzły przesiadkowe komunikacji zbiorowej oraz będą zbudowane wzdłuż ważnych arterii miasta, służących do ruchu samochodowego, co umożliwi lepszą integrację gałęzi transportu. W związku z tym drogi rowerowe powstałe w ramach projektu będą pełnić funkcję korytarzy transportowych. Projekt realizuje rekomendacje wskazane w dokumencie: Opracowanie możliwości rozwoju tras rowerowych o charakterze komunikacyjnym dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2023. Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania, polegającego projektowaniu produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób by były użyteczne dla wszystkich, co będzie się wiązało również z dodatkowymi udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami. Powstała infrastruktura będzie dostępna grupie docelowej: mieszkańcom Warszawy, WOF, turystom oraz korzystającym z systemu Veturilo.

Flag of Polska  Multiple locations, Polska