Kohesio: projekty UE w Twoim regionie

informacje o projekcie
Data początkowa: 1 stycznia 2016
Data końcowa: 15 grudnia 2023
finansowanie
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF)
Budżet ogółem: 5 796 280,01 €
Wkład UE: 4 637 024,01 € (80%)
program
Okres programowania: 2014-2020
Instytucja zarządzająca: Zarząd Województwa Mazowieckiego
beneficjent

Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)

Projekt jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę zwiększenia dostępu i podniesienia jakości usług opiekuńczych dla mieszkańców gmin na terenie WOF ZIT. W ramach projektu zostanie zaprojektowany i zbudowany system wsparcia usług opiekuńczych w oparciu o rozwiązania informatyczne i teleinformatyczne, a następnie wdrożony wśród osób korzystających z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Głównym działaniem w projekcie jest stworzenie centrum wsparcia 24/7 świadczącego teleusługi oraz teleopiekę. Na podstawie danych zgromadzonych przez centrum będzie podejmowana decyzja o rodzaju pomocy, która zostanie udzielona. Zastosowane urządzenia typu smart, np. tablet, technologie "ubieralne" powinny monitorować podstawowe parametry życiowe, a dodatkowe funkcjonalności takie jak czujnik gazu, dymu będą informować o potencjalnym zagrożeniu życiu i zdrowia. Zastosowanie narzędzi TIK pozwoli na skuteczne monitorowanie usług świadczonych w ramach pomocy społecznej w gminach biorących udział w projekcie, a dzięki temu na wystandaryzowanie i podniesienie jakości świadczonych usług poprzez zastosowanie narzędzi optymalizacji ich pracy oraz badania poziomu świadczonych usług. Ponadto służby świadczące usługi opiekuńcze zostaną wyposażone w przenośne zestawy urządzeń monitorujących podstawowe parametry życiowe podopiecznych. Elementem systemu będzie także platforma cyfrowa powiązana z centrum wsparcia. Platforma ma pomagać użytkownikom łączyć się z kręgami osób, które ufają sobie, a także z siecią opiekunów i innych profesjonalistów. Ponadto w ramach projektu usprawniony zostanie system zarządzania danymi gromadzonymi w domach pomocy społecznej, dzięki czemu zwiększy się efektywność oferowanych usług dla mieszkańców, a także zastosowane zostaną urządzenia monitorujące funkcje życiowe mieszkańców DPS.

Flag of Polska  Multiple locations, Polska