Kohesio: projekty UE w Twoim regionie

   
więcej informacji
Data początkowa: 1 stycznia 2016
Data końcowa: 31 grudnia 2023
Liczba projektów: 68
Budżet ogółem: 3 917 716 268,77 €
Wkład UE: 3 429 101 712,43 €
WWW: link
Kraj:
fundusze
ERDF: 3 375 759 385,37 €
ESF: 48 460 347,65 €
CF: 4 881 979,41 €

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego – polski bank państwowy, jedyny tego rodzaju podmiot w Polsce, należący w całości do Skarbu Państwa. Został powołany ustawą do wspierania rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego. Współpracuje z innymi instytucjami z Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju: Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Agencją Rozwoju Przemysłu. (from Wikipedia)

1 - 15 z 68
PROJEKTBUDŻET OGÓŁEMWKŁAD UEFUNDUSZFundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MSP - FPWP PO IR 689 520 000,00 € 683 999 940,00 € ERDF Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw 796 612 500,00 € 675 867 400,00 € ERDF Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP – REACT-EU 279 265 797,72 € 272 874 672,72 € ERDF Wdrożenie instrumentów finansowych w ramach osi priorytetowej I "Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 181 543 700,00 € 172 004 720,00 € ERDF Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MŚP w Wielkopolsce, poprzez wsparcie ich aktywności inwestycyjnej za pośrednictwem instrumentów finansowych WRPO 2014+. 171 021 170,00 € 145 367 980,00 € ERDF Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego 126 270 070,00 € 113 240 180,00 € ERDF Wdrażanie Instrumentów Finansowych w Działaniu 1.4 Wsparcie MŚP, Podziałaniu 1.4.2 Instrumenty Finansowe 117 270 800,00 € 107 600 180,00 € ERDF INSTRUMENTY FINANSOWE DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 125 723 050,00 € 106 864 590,00 € ERDF Utworzenie i objęcie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego PFR Starter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty na rzecz wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw 132 225 810,00 € 104 284 540,00 € ERDF Rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez instrumenty finansowe w województwie dolnośląskim 103 462 180,00 € 87 942 856,00 € ERDF WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POPRZEZ FUNDUSZ FUNDUSZY POMORZA ZACHODNIEGO JEREMIE 2 93 681 935,37 € 81 296 895,07 € ERDF Fundusz Funduszy Województwa Lubelskiego 88 088 900,00 € 74 875 560,00 € ERDF Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw poprzez instrumenty finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+) 82 745 964,97 € 70 334 070,22 € ERDF Utworzenie i objęcie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego PFR Otwarte Innowacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych na rzecz wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw 97 158 210,00 € 63 859 096,00 € ERDF Instrumenty finansowe dla mazowieckich MŚP. 67 721 050,00 € 54 176 844,00 € ERDF