Kohesio: pronađite projekte EU-a u vašoj regiji

Zaštita vaših osobnih podataka

Postupak obrade: Obrada osobnih podataka na internetskim stranicama Europske komisije (na domeni europa.eu), uključujući adrese internetskog protokola posjetitelja javno dostupnih internetskih stranica.

Voditelj obrade podataka: Europska komisija

Broj upisa u registar: DPR-EC-00083

Uvod

Europska komisija (dalje u tekstu „Komisija”) obvezuje se štititi vaše osobne podatke i poštovati vašu privatnost. Komisija prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka (te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001).

U ovoj izjavi o zaštiti osobnih podataka objašnjava se zašto obrađujemo osobne podatke, kako ih prikupljamo, postupamo s njima i štitimo ih, kako se ti podaci upotrebljavaju te koja su vaša prava u pogledu vaših osobnih podataka. Navedeni su i podaci za kontakt nadležnog voditelja obrade podataka, kojemu se možete obratiti da biste ostvarili svoja prava, službenika za zaštitu podataka i Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

U nastavku su navedene informacije o postupcima obrade „Obrada podataka na internetskim stranicama Europske komisije (na domeni europa.eu)” koje provodi Europska komisija.

Zašto i kako obrađujemo vaše osobne podatke?

Svrha postupka obrade: Glavne uprave Europske komisije, uključujući Glavnu upravu za komunikaciju, pružaju brojne internetske stranice na infrastrukturi koju održava Glavna uprava za informatiku. S pomoću tehničkog sustava Vaši se osobni podaci prikupljaju i upotrebljavaju kako bi se pružile internetske stranice na domeni europa.eu, koje se fizički nalaze na poslužiteljskoj infrastrukturi kojom upravlja Komisija.

Kad pristupite njezinim internetskim stranicama, Europska komisija kao bitan tehnički zahtjev prima adresu internetskog protokola (IP adresu) ili identifikacijsku oznaku uređaja koji ste koristili za pristup stranicama.

Vaši osobni podaci neće se upotrebljavati za automatizirano donošenje odluka, uključujući izradu profila.

Koji su pravni temelji za obradu vaših osobnih podataka?

Vaše osobne podatke obrađujemo iz sljedećih razloga:

 1. Obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti dodijeljene instituciji ili tijelu Unije (članak 5. stavak 1. točka (a) Uredbe 2018/1725).
  Informiranje šire javnosti zadaća je koja proizlazi iz ovlasti Europske komisije na institucionalnoj razini, u skladu s člankom 58. stavkom 2. točkom (d) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (SL L 193, 30.7.2018., str. 1.).Jamčimo da su prilikom obrade osobnih podataka primijenjene odgovarajuće i posebne zaštitne mjere u skladu s primjenjivim zakonodavstvom o zaštiti podataka.
 2. Za posebne aktivnosti obrade potrebna je privola ispitanika. U skladu s člankom 3. stavkom 15. i člankom 7. Uredbe (EU) 2018/1725 privola mora biti dobrovoljna, posebna, informirana i nedvosmislena.
  Dali ste privolu za obradu vaših osobnih podataka za jednu ili više konkretnih svrha (članak 5. stavak 1. točka (d) Uredbe (EU) 2018/1725).
  Vašu smo privolu dobili izravno od vas. Privolu ste izrazili e-poštom, slanjem elektroničkog obrasca za registraciju ili u bilo kojem drugom pisanom obliku.

Koje osobne podatke prikupljamo i dalje obrađujemo?

Kako bi provela te postupke obrade Glavna uprava za informatiku prikuplja sljedeće kategorije osobnih podataka:

adresu internetskog protokola (IP adresu) ili identifikacijsku oznaku uređaja koji ste koristili za pristup stranicama.

Bez te obrade ne biste mogli uspostaviti tehničku vezu između svojih uređaja i infrastrukture poslužitelja Europske komisije pa stoga ni pristupiti njezinim internetskim stranicama.

U kontekstu platforme Kohesio, vaša adresa internetskog protokola upotrebljava se za utvrđivanje vaše geografske lokacije za potrebe funkcionalnosti „Projekti u mojoj blizini” kojom se omogućuje pronalaženje svih projekata financiranih u okviru regionalne politike koji se nalaze u vašoj blizini. Te se informacije obrađuju kako bi se omogućio pravilan rad funkcionalnosti „Projekti u mojoj blizini”, ali se vaši podaci ne pohranjuju.

Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Glavna uprava Europske komisije za informatiku čuva vaše osobne podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno da se ispuni svrha prikupljanja ili daljnje obrade, konkretno tijekom sesije pregledavanja. U kontekstu platforme Kohesio, adresa internetskog protokola se ne pohranjuje.

Kako štitimo vaše osobne podatke?

Svi osobni podaci u elektroničkom obliku (e-pošta, dokumenti, baze podataka, učitane serije podataka itd.) pohranjuju se na poslužiteljima Europske komisije ili njezinih ugovaratelja. Svi se podaci obrađuju u skladu s Odlukom Komisije (EU, Euratom) 2017/46 оd 10. siječnja 2017. o sigurnosti komunikacijskih i informacijskih sustava u Europskoj komisiji.

Ugovaratelji Komisije obvezani su posebnom ugovornom klauzulom pri svakoj obradi vaših podataka u ime Komisije i obvezama u pogledu povjerljivosti koje proizlaze iz prenošenja Opće uredbe o zaštiti podataka u državama članicama EU-a (OUZP,Uredba (EU) 2016/679).

Komisija je uvela niz tehničkih i organizacijskih mjera kako bi zaštitila vaše osobne podatke. Tehničke mjere uključuju odgovarajuće aktivnosti u svrhu sigurnosti na internetu i zaštite od gubitka podataka, promjene podataka ili neovlaštenog pristupa, pri čemu se uzimaju u obzir rizik koji predstavlja obrada i priroda osobnih podataka koji se obrađuju. Organizacijske mjere obuhvaćaju ograničavanje pristupa osobnim podacima isključivo na ovlaštene osobe kojima je pristup nužan za postupak obrade.

Tko ima pristup vašim osobnim podacima i kome se oni otkrivaju?

Pristup vašim osobnim podacima ima osoblje Komisije koje je odgovorno za postupak obrade i ovlašteno osoblje prema načelu nužnog pristupa. To osoblje mora poštovati zakonske obveze i eventualne dodatne ugovore o povjerljivosti.

Nadalje, pristup vašim osobnim podacima može u skladu s načelom nužnog pristupa biti dopušten vanjskim ugovarateljima koji rade u ime ili na temelju ugovora sa službom Komisije koja upravlja internetskim stranicama te koji sudjeluju u izradi, održavanju, upravljanju i arhiviranju internetskih stranica.

Informacije koje prikupljamo neće se prosljeđivati trećim osobama, osim u mjeri i u svrhu u koju zakon tako nalaže.

Koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti?

Kao „ispitanik” imate posebna prava na temelju poglavlja III. (članci od 14. do 25.) Uredbe (EU) 2018/1725, posebice pravo na pristup svojim osobnim podacima, njihov ispravak ili brisanje i pravo na ograničenje obrade vaših osobnih podataka. U određenim slučajevima imate i pravo prigovora na obradu ili pravo na prenosivost podataka.

Imate pravo podnijeti prigovor na obradu svojih osobnih podataka, koja se zakonito provodi u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom (a).

Pristali ste dati svoje osobne podatke za ovaj postupak obrade. Privolu možete povući u bilo kojem trenutku slanjem obavijesti voditelju obrade podataka. Povlačenje privole neće utjecati na zakonitost obrade koja je provedena prije nego što ste povukli privolu.

Kako biste ostvarili svoja prava, možete se obratiti voditelju obrade podataka, a u slučaju spora službeniku za zaštitu podataka. Ako je potrebno, možete se obratiti i Europskom nadzorniku za zaštitu podataka. Podaci za kontakt navedeni su u 9. poglavlju.

Ako želite ostvariti svoja prava u pogledu jednog ili više konkretnih postupaka obrade, jasno ih navedite u zahtjevu (tj. navedite njihov broj upisa u registar iz odjeljka 10.).

Podaci za kontakt

 • Voditelj obrade podataka
  Ako želite ostvariti svoja prava na temelju Uredbe (EU) 2018/1725, ako imate primjedbe, pitanja ili nedoumice, ili ako želite podnijeti pritužbu u vezi s prikupljanjem i upotrebom vaših osobnih podataka, obratite se voditelju obrade podataka, Glavnoj upravi za regionalnu i urbanu politiku, Odjelu A2: REGIO-KOHESIO@ec.europa.eu.
 • Službenik Europske komisije za zaštitu podataka (DPO)
  Za pitanja povezana s obradom vaših osobnih podataka na temelju Uredbe (EU) 2018/1725 možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu)(DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).
 • Europski nadzornik za zaštitu podataka (EDPS)
  Ako smatrate da su prava koja imate na temelju Uredbe (EU) 2018/1725 povrijeđena obradom vaših osobnih podataka za koju je odgovoran voditelj obrade, imate pravo obratiti se (podnijeti pritužbu) Europskom nadzorniku za zaštitu podataka (edps@edps.europa.eu).

Gdje možete pronaći podrobnije informacije?

Komisijin službenik za zaštitu podataka objavljuje registar svih dokumentiranih i prijavljenih postupaka obrade osobnih podataka koje provodi Komisija. Registru možete pristupiti putem ove poveznice.

Ovaj postupak obrade upisan je u javni registar službenika za zaštitu podataka pod sljedećim brojem: DPR-EC-0083.

Adrese internetskog protokola posjetitelja platforme Kohesio upotrebljavaju se za utvrđivanje njihove geografske lokacije za potrebe funkcionalnosti „Projekti u mojoj blizini”, kojom se omogućuje pronalazak svih projekata financiranih u okviru regionalne politike u blizini korisnika. Te se informacije obrađuju kako bi se omogućio pravilan rad funkcionalnosti „Projekti u mojoj blizini”, ali se podaci ne pohranjuju.