„Kohesio“: atraskite ES projektus savo regione

Jūsų asmens duomenų apsauga

Duomenų tvarkymo operacija: viešai prieinamų Europos Komisijos interneto svetainių lankytojų asmens duomenų, įskaitant IP adresus, tvarkymas Europos Komisijos interneto svetainėse (domene europa.eu).

Duomenų valdytojas: Europos Komisija

Įrašo numeris: DPR-EC-00083

Įvadas

Europos Komisija (toliau – Komisija) yra įsipareigojusi saugoti jūsų asmens duomenis ir gerbti jūsų privatumą. Komisija renka ir vėliau tvarko asmens duomenis laikydamasi 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, taryboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001.

Šiame pareiškime apie privatumo apsaugą paaiškinama, kodėl tvarkome jūsų asmens duomenis, kaip renkame ir tvarkome visus asmens duomenis, kaip užtikriname visų pateiktų asmens duomenų apsaugą, kaip ta informacija naudojama ir kokiomis su savo asmens duomenimis susijusiomis teisėmis galite naudotis. Jame pateikiami ir atsakingo duomenų valdytojo, į kurį galite kreiptis, kad pasinaudotumėte savo teisėmis, duomenų apsaugos pareigūno ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno kontaktiniai duomenys.

Toliau pateikiama su duomenų tvarkymo operacija „Europos Komisijos svetainių (domene europa.eu) lankytojų asmens duomenų tvarkymas“, už kurią atsakinga Europos Komisija, susijusi informacija.

Kodėl ir kaip tvarkomi jūsų asmens duomenys?

Duomenų tvarkymo operacijos tikslas: Europos Komisijos generaliniai direktoratai, įskaitant Komunikacijos generalinį direktoratą, rengia daug interneto svetainių, kurios yra Informatikos generalinio direktorato prižiūrimoje infrastruktūroje. Vykdant techninę konfigūraciją renkama ir naudojama jūsų asmeninė informacija, kad Europos Komisija galėtų kurti svetaines domene europa.eu; jos fiziškai yra Komisijos kontroliuojamoje prieglobos infrastruktūroje.

Kai prisijungiate prie Europos Komisijos svetainės, Europos Komisija gauna esminį techninį reikalavimą – interneto protokolo adresą (IP adresą) arba įrenginio, iš kurio prisijungiama prie svetainės, ID.

Jūsų asmens duomenys nebus naudojami priimant automatizuotus sprendimus, įskaitant profiliavimą.

Kokiu teisiniu pagrindu tvarkome jūsų asmens duomenis?

Tvarkome jūsų asmens duomenis, nes

 1. tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Sąjungos institucijai ar organui pavestus viešosios valdžios įgaliojimus (Reglamento (ES) 2018/1725 5 straipsnio 1 dalies a punktas).
  Plačiosios visuomenės informavimas yra užduotis, kylanti iš Europos Komisijos prerogatyvų instituciniu lygmeniu, kaip numatyta 2018 m. liepos 18 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių (OL L 193, 2018 7 30, p. 1) 58 straipsnio 2 dalies d punkte. Užtikriname, kad pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus būtų įgyvendintos tinkamos ir konkrečios asmens duomenų tvarkymo apsaugos priemonės.
 2. Norint vykdyti konkrečią duomenų tvarkymo veiklą, būtinas duomenų subjekto sutikimas. Pagal Reglamento (ES) 2018/1725 3 straipsnio 15 dalį ir 7 straipsnį sutikimas turi būti duotas laisva valia, būti konkretus, informacija pagrįstas ir vienareikšmis.
  Jūs davėtesutikimą, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais (Reglamento (ES) 2018/1725 5 straipsnio 1 dalies d punktas).
  Jūsų sutikimą gavome tiesiogiai iš jūsų. Jį galėjote išreikšti e. paštu, pateikti e. registracijos formoje arba bet kuria kita rašytine forma.

Kokie asmens duomenys renkami ir toliau tvarkomi?

Šiai duomenų tvarkymo operacijai atlikti Informatikos generalinis direktoratas renka šių kategorijų asmens duomenis:

interneto protokolo adresą (IP adresą) arba įrenginio, iš kurio prisijungiama prie svetainės, ID.

Be šio duomenų tvarkymo proceso negalėsite sukurti techninio ryšio tarp įrenginių ir Europos Komisijos prižiūrimos serverio infrastruktūros.

Kalbant apie svetainę „Kohesio“, jūsų IP adresas naudojamas siekiant nustatyti jūsų geografinę padėtį, kai naudojate funkciją „Projektai netoli manęs“, kuri leidžia rasti visus regioninės politikos lėšomis finansuojamus projektus, kurie vykdomi jūsų regione. Šią informaciją tvarkome tam, kad funkcija „Projektai netoli manęs“ veiktų tinkamai, tačiau jūsų duomenų nekaupiame.

Kiek laiko saugome jūsų asmens duomenis?

Europos Komisijos Informatikos generalinis direktoratas jūsų asmens duomenis saugo tik tiek laiko, kiek reikia tikslui, kuriuo duomenys renkami arba toliau tvarkomi, pasiekti, t. y. naršymo sesijos metu. Kalbant apie svetainę „Kohesio“, joje IP adreso duomenys nėra saugomi.

Kaip saugome jūsų asmens duomenis?

Visi elektroniniai asmens duomenys (e. pašto adresai, dokumentai, duomenų bazės, įkelti duomenų paketai ir pan.) saugomi Komisijos arba jos rangovų serveriuose. Visos duomenų tvarkymo operacijos vykdomos laikantis 2017 m. sausio 10 d. Komisijos sprendimo (ES, Euratomas) 2017/46 dėl Europos Komisijos ryšių ir informacinių sistemų saugumo.

Komisijos rangovai, tvarkydami jūsų duomenis Komisijos vardu, yra teisiškai įsipareigoję laikytis konkrečių sutarties sąlygų ir konfidencialumo prievolės, kylančios iš Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR Reglamentas (ES) 2016/679) perkėlimo į ES valstybių narių teisę.

Kad apsaugotų jūsų asmens duomenis, Komisija ėmėsi tam tikrų techninių ir organizacinių priemonių. Prie techninių priemonių priskiriami atitinkami veiksmai, kuriais užtikrinamas saugumas internete ir šalinama duomenų praradimo, jų pakeitimo ar neteisėtos prieigos prie jų rizika, atsižvelgiant į su asmens duomenų tvarkymu susijusią riziką ir tvarkomų asmens duomenų pobūdį. Prie organizacinių priemonių priskiriamas prieigos prie asmens duomenų apribojimas suteikiant prieigos teisę tik įgaliotiesiems asmenims, turintiems teisėtą poreikį su jais susipažinti šios duomenų tvarkymo operacijos tikslais.

Kas gali naudotis jūsų asmens duomenimis ir kam jie atskleidžiami?

Susipažinti su jūsų asmens duomenimis gali Komisijos darbuotojai, atsakingi už šios duomenų tvarkymo operacijos vykdymą, ir darbuotojai, kuriems leidimas suteiktas remiantis būtinybės žinoti principu. Šie darbuotojai laikosi teisiškai privalomų ir, prireikus, papildomų konfidencialumo susitarimų.

Be to, susipažinti su jūsų asmens duomenimis gali būti leista išorės rangovams, dirbantiems Komisijos tarnybos, kuriai priklauso interneto svetainės, vardu ir pagal sutartinį susitarimą su ja ir užsiimantiems interneto svetainių kūrimu, priežiūra, tvarkymu ir archyvavimu remiantis būtinybės žinoti principu.

Mūsų renkama informacija nebus teikiama jokiai trečiajai šaliai, išskyrus teisės aktuose reikalaujamu mastu ir tikslu.

Kokios yra jūsų teisės ir kaip galite jomis pasinaudoti?

Kaip duomenų subjektas, pagal Reglamento (ES) 2018/1725 III skyrių (14–25 straipsnius) turite specialių teisių, visų pirma teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, teisę reikalauti juos ištaisyti arba ištrinti ir teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Atitinkamais atvejais turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, arba teisę į duomenų perkeliamumą.

Turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų teisėtai tvarkomi pagal 5 straipsnio 1 dalies a punktą.

Sutikote pateikti savo asmens duomenis šios duomenų tvarkymo operacijos tikslais. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti apie tai pranešę duomenų valdytojui. Sutikimo atšaukimas nedarys poveikio duomenų tvarkymo operacijų, atliktų iki jums atšaukiant sutikimą, teisėtumui.

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, kreipkitės į duomenų valdytoją arba, kilus nesutarimui, į duomenų apsaugos pareigūną. Prireikus galite kreiptis ir į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną. Jų kontaktiniai duomenys pateikiami 9 skirsnyje.

Jei pageidaujate pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su viena arba keliomis konkrečiomis duomenų tvarkymo operacijomis, savo prašyme pateikite jų aprašą (pavyzdžiui, registracijos numerį (-ius), kaip nurodoma 10 skirsnyje).

Kontaktinė informacija

 • Duomenų valdytojas
  Jei norite pasinaudoti savo teisėmis pagal Reglamentą (ES) 2018/1725 arba turite pastabų, klausimų arba abejonių, arba jei norite pateikti skundą dėl jūsų asmens duomenų rinkimo ir naudojimo, kreipkitės į duomenų valdytojąRegioninės ir miestų politikos generalinio direktorato A2 skyrių: REGIO-KOHESIO@ec.europa.eu.
 • Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas
  Jei turite klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo pagal Reglamentą (ES) 2018/1725, galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).
 • Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas
  Turite teisę kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną (galite pateikti jam skundą) (edps@edps.europa.eu), jei manote, kad duomenų valdytojui tvarkant jūsų asmens duomenis buvo pažeistos jūsų teisės pagal Reglamentą (ES) 2018/1725.

Kur rasti išsamesnės informacijos?

Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas skelbia visų Komisijos atliekamų asmens duomenų tvarkymo operacijų, kurios grindžiamos dokumentais ir apie kurias jam pranešta, registrą. Susipažinti su šiuo registru galima šiuo adresu.

Ši konkreti duomenų tvarkymo operacija įtraukta į viešą duomenų apsaugos pareigūno registrą registracijos numeriu: DPR-EC-0083.

Svetainės „Kohesio“ lankytojų IP adresas naudojamas siekiant nustatyti lankytojų geografinę padėtį naudojant funkciją „Projektai netoli manęs“, kuri leidžia rasti visus pagal regioninę politiką finansuojamus projektus, kurie vykdomi svetainės lankytojo regione. Šią informaciją apdorojame, kad funkcija „Projektai netoli manęs“ tinkamai veiktų, tačiau duomenų nesaugome.