Kohesio: fedezze fel az uniós projekteket az Ön régiójában

A személyes adatok védelme

Adatkezelési művelet: Az Európai Bizottság nyilvános weboldalaira (az europa.eu domainen belülre) látogató felhasználók személyes adatainak (pl. IP-cím) kezelése.

Adatkezelő: Európai Bizottság

Hivatkozási szám: DPR-EC-00083

Bevezetés

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) tiszteletben tartja a felhasználók magánéletét és elkötelezetten védi személyes adataikat. A személyes adatok gyűjtését és kezelését a Bizottság a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (és a 45/2001/EK rendeletet hatályon kívül helyező), 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint végzi.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat ismerteti az adatkezelés indokait, a rendelkezésre bocsátott személyes adatok gyűjtésének, kezelésének és védelmének módját, az adatok felhasználását, valamint az Ön jogait saját személyes adataival kapcsolatban. Tartalmazza továbbá az illetékes adatkezelő elérhetőségi adatait is, akihez jogainak érvényre juttatásával kapcsolatban fordulhat, valamint az adatvédelmi tisztviselő és az európai adatvédelmi biztos elérhetőségi adatait.

Az alábbiakban ismertetjük az Európai Bizottság „Adatkezelés az Európai Bizottság weboldalain (az europa.eu domainen belül)” megnevezésű adatkezelési műveletét.

Milyen célból és hogyan kezeljük az Ön személyes adatait?

Az adatkezelés célja: Az Európai Bizottság főigazgatóságai, köztük a Kommunikációs Főigazgatóság, számos weboldalt működtetnek. Ezeknek a weboldalaknak az infrastruktúráit az Informatikai Főigazgatóság tartja karban. Az Európai Bizottság nyilvános weboldalainak tárhelyét (az europa.eu domainen belül) a Bizottság ellenőrzi. A rendszer összegyűjti, felhasználja és az Európai Bizottsághoz továbbítja a felhasználók személyes adatait.

Amikor Ön belép az Európai Bizottság valamelyik webhelyére, az Európai Bizottság automatikusan megkapja az Ön IP-címét vagy a belépéshez használt eszköz azonosítóját.

Az Ön személyes adatait nem használjuk fel automatizált döntéshozatalra (pl. profilalkotás).

Melyek a személyes adatok kezelésének jogalapjai?

Személyes adatait azért kezeljük, mert:

 1. Az adatkezelés közérdekből vagy az uniós intézményre vagy szervre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat teljesítéséhez szükséges (lásd a 2018/1725 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).
  Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 tanácsi rendelet (HL L 193., 2018.7.30., 1. o.) 58. cikke (2) bekezdésének d) pontja értelmében a nyilvánosság tájékoztatása a Bizottság intézményi szintű előjogaiból eredő feladat.Az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban gondoskodunk arról, hogy a személyes adatok kezelése megfelelő és egyedi védintézkedések végrehajtásával történjen.
 2. Bizonyos adatkezelési tevékenységekhez az érintett hozzájárulására van szükség. Az (EU) 2018/1725 rendelet 3. cikkének (15) bekezdése és 7. cikke értelmében a hozzájárulásnak önkéntesnek, konkrétnak és egyértelműnek kell lennie, valamint megfelelő tájékoztatáson kell alapulnia.
  Ön hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célra történő kezeléséhez (lásd a 2018/1725 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének d) pontját).
  Hozzájárulását közvetlenül Öntől kaptuk: hozzájárulását e-mailben, elektronikus regisztrációs űrlapon vagy bármely más írásos formában kifejezésünkre juttatta.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Az adatkezelési művelet végrehajtása érdekében az Informatikai Főigazgatóság a következő személyes adatokat gyűjti:

IP-cím vagy a weboldal megnyitásához használt eszköz azonosítója.

Enélkül az adatkezelés nélkül nem lehetne technikai kapcsolatot létesíteni az Ön eszközei és az Európai Bizottság által kezelt szerverinfrastruktúra között, azaz Ön nem tudna belépni az Európai Bizottság webhelyeire.

A Kohesio portálján lévő „Projektek a lakóhelyem közelében” funkció használatakor az Ön IP-címe alapján azonosítjuk be földrajzi helyzetét, és jelenítjük meg az Ön lakóhelye közelében működő és a regionális alapokból támogatott projekteket. Ezt az információt a „Projektek a lakóhelyem közelében” funkció megfelelő működése érdekében kezeljük, de az adatokat nem tároljuk.

Mennyi ideig őrizzük meg személyes adatait?

Az Európai Bizottság Informatikai Főigazgatósága csak a gyűjtés vagy a további kezelés céljának eléréséhez szükséges ideig (azaz a böngészési munkamenet idejéig) tárolja az Ön személyes adatait. A Kohesio nem tárolja az IP-címeket.

Hogyan gondoskodunk a személyes adatok védelméről?

Az elektronikus formátumú személyes adatokat (e-maileket, dokumentumokat, adatbázisokat, feltöltött adatfájlokat stb.) vagy az Európai Bizottság, vagy annak szerződéses vállalkozói szerverein tárolják. Az összes adatkezelési műveletre az Európai Bizottság kommunikációs és információs rendszereinek biztonságáról szóló, 2017. január 10-i (EU, Euratom) 2017/46 bizottsági határozattal összhangban kerül sor.

A Bizottság szerződéses vállalkozóinak a személyes adatok kezelésekor be kell tartaniuk a személyes adatoknak a Bizottság nevében történő feldolgozására vonatkozó külön szerződési kikötést, valamint az (EU) 2016/679általános adatvédelmi rendeletből (a GDPR-rendeletből) eredő titoktartási kötelezettségeket.

A felhasználók személyes adatainak védelme érdekében a Bizottság technikai és szervezeti intézkedéseket léptetett életbe. A technikai intézkedések többek között az online biztonságról, az adatvesztés és -módosulás kockázata, illetve a jogosulatlan hozzáférés elleni védelemről hivatottak gondoskodni, figyelembe véve azt, hogy az adatkezelés milyen kockázatot jelent, és milyen jellegű adatok kezeléséről van szó. A szervezeti intézkedések közé tartozik, hogy a személyes adatokhoz csakis azok a feljogosított személyek férhetnek hozzá, akiknek erre indokoltan szükségük van a kérdéses adatkezelési művelet elvégzéséhez.

Ki fér hozzá a személyes adatokhoz, és ki kaphatja meg azokat?

Az Ön személyes adataihoz a Bizottság adatkezelési műveletek végrehajtásával megbízott munkatársai és a feljogosított munkatársak férhetnek hozzá, a szükséges ismeret elvének megfelelően. Ezeket a munkatársakat jogszabályi kötelezettségek, illetve adott esetben külön titoktartási megállapodások előírásai kötik.

Ezen túlmenően az Ön személyes adataihoz azok a külső vállalkozók is hozzáférhetnek, akik a webhelyek létrehozásával, karbantartásával, kezelésével és archiválásával foglalkozó bizottsági szolgálattal szerződést kötöttek és a nevükben eljárnak.

Az általunk összegyűjtött információkat nem adjuk át harmadik feleknek, kivéve olyan mértékben és abból a célból, amelyre jogszabály kötelez minket.

Milyen jogok illetik meg Önt, és miként gyakorolhatja azokat?

Az adatkezelés által érintett személyeket az (EU) 2018/1725 rendelet III. fejezetében (14–25. cikk) foglaltak szerint bizonyos jogok illetik meg. Így az érintetteknek joguk van az adatkezelés tárgyát képező személyes adataikhoz való hozzáféréshez, azok helyesbítéséhez vagy törléséhez, valamint személyes adataik kezelésének korlátozásához. Adott esetben arra is jogosultak, hogy kifogást emeljenek a személyes adataik kezelése ellen, valamint joguk van ahhoz, hogy adataikat egy másik adatkezelőhöz továbbítsák (ez az ún. adathordozhatósághoz való jog).

Emellett joguk van ahhoz is, hogy kifogást emeljenek személyes adataiknak az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján jogszerűen végzett kezelése ellen.

Ön hozzájárult személyes adatainak kezeléséhez. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ha erről értesíti az adatkezelőt. Hozzájárulásának visszavonása nem érinti a visszavonást megelőzően végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Ha úgy ítéli meg, hogy jogai sérültek, azok érvényre juttatásáért lépjen kapcsolatba az adatkezelővel, illetve nézeteltérés esetén forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz. Szükség esetén az európai adatvédelmi biztoshoz is fordulhat. Az elérhetőségi adatokat a lenti 9. pont ismerteti.

Amennyiben egy vagy több konkrét adatkezelési művelettel kapcsolatban érvényre kívánja juttatni jogait, kérjük, hogy erre irányuló kérelmében adja meg a kérdéses műveletek hivatkozási számát (lásd a lenti 10. pontot).

Kapcsolatfelvétel

 • Az adatkezelő
  Ha érvényre szeretné juttatni az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti jogait, illetve ha észrevételei, kérdései vagy aggályai vannak, vagy panaszt kíván benyújtani a személyes adatainak gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba az adatkezelővel, azaz a Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság A2. egységével: REGIO-KOHESIO@ec.europa.eu.
 • A Bizottság adatvédelmi tisztviselője
  Személyes adatainak az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti kezeléséhez kapcsolódó kérdésekkel, problémákkal az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat a következő e-mail-címen:DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu.
 • Európai adatvédelmi biztos
  Ha úgy ítéli meg, hogy az (EU) 2018/1725 rendeletben foglalt jogait az adatkezelő az adatkezelés során megsértette, jogorvoslati kérelmével (panaszával) az európai adatvédelmi biztoshoz (edps@edps.europa.eu) fordulhat.

Hol találhat részletesebb információkat?

A Bizottság adatvédelmi tisztviselője nyilvántartást vezet és tesz közzé a Bizottságnál végzett összes – dokumentált és bejelentett – személyesadat-kezelési műveletről. A nyilvántartás ezen a linken érhető el.

Ez a konkrét adatkezelési művelet a következő hivatkozási számmal szerepel az adatvédelmi tisztviselő nyilvántartásában: DPR-EC-0083.

A Kohesio portál „Projektek a lakóhelyem közelében” funkciója használatakor az Ön IP-címe alapján azonosítjuk be földrajzi helyzetét, és jelenítjük meg az Ön lakóhelye közelében működő és a regionális politika keretében támogatott projekteket. Ezt az információt a „Projektek a lakóhelyem közelében” funkció megfelelő működése érdekében kezeljük, de az adatokat nem tároljuk.