Kohesio: tutustu EU:n hankkeisiin alueellasi

Usein kysyttyä

Mitä on EU:n koheesiopolitiikka?

Koheesiopolitiikalla edistetään EU:n taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta. Tavoitteena on korjata maiden ja alueiden välistä epätasapainoa. Koheesiopolitiikalla tuetaan myös EU:n politiikan painopisteitä, erityisesti vihreää ja digitaalista siirtymää.

Koheesiopolitiikka on EU:n tärkein investointipolitiikka. Siihen on varattu lähes kolmannes EU:n kokonaistalousarviosta vuosina 2021–2027, noin 392 miljardia euroa.

Mitä Kohesio-sivusto sisältää?

Kohesio-sivustolla on tietoa hankkeista, jotka ovat saaneet EU:n koheesiopoliittista tukea ohjelmakaudella 2014–2020.

Kohesio-tietokanta kattaa kaikki hankkeet, jotka on toteutettu kansallisissa ja alueellisissa toimenpideohjelmissa ja jotka ovat saaneet rahoitusta koheesiorahastosta, ja tapauksen mukaan myös nuorisotyöllisyysaloitteen määrärahoista. Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), koheesiorahastosta tai Euroopan sosiaalirahastosta (ESR), ja tapauksen mukaan myös nuorisotyöllisyysaloitteen määrärahoista.

Kohesio-tietokantaan sisältyvät myös Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmasta (Interreg) tuetut hankkeet.

EU rahoittaa myös monia hankkeita, joiden tietoja ei ole Kohesio-tietokannassa. Lisätietoa EU:n rahoituksesta ja sen hallinnointavasta.

Mitä ovat sivuston oikeusperusta ja tietolähteet?

EU:n koheesiopolitiikan perussäädös on yhteisiä säännöksiä koskeva asetus (asetus (EU) N:o 1303/2013 vuosien 2014–2020 osalta ja asetus (EU) 2021/1060 vuosien 2021–2027 osalta). Asetuksen viestintää ja avoimuutta koskevissa säännöksissä edellytetään, että EU-maat ja ohjelmien hallintoviranomaiset julkaisevat luettelot tukea saaneista toimista ja päivittävät luetteloita 6 kuukauden välein (ohjelmakausi 2014–2020).

Nämä luettelot ovat Kohesio-tietokannan pääasiallinen tietolähde.

Luetteloiden tiedot kootaan Kohesio-tietokantaan, josta ne ovat julkisesti saatavilla standardoidussa muodossa.

EU-maiden ja hallintoviranomaisten vastuulla on varmistaa, että tiedot tuotetaan ja päivitetään asiaa koskevien säännösten mukaisesti.

Euroopan komissio ei vastaa Kohesio-tietokantaan sisällytettyjen luetteloiden tietojen paikkansapitävyydestä.

Lisätietoa on sivuston oikeudellisessa huomautuksessa ja tietosuojaselosteessa.

Mitkä ovat tukea saaneiden toimien luetteloon sisällytettävät pakolliset tietokentät?

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 liitteen XII mukaisesti tukea saaneiden toimien luetteloon on sisällyttävä ainakin seuraavat tiedot:

 • tuensaajan nimi
 • toimen nimi
 • tiivistelmä toimesta
 • toimen aloitus- ja päättymispäivämäärä
 • toimen tukikelpoiset kokonaismenot
 • EU:n osarahoitusosuus
 • toimen toteutuspaikan paikkatunnus (esim. postinumero, alueen nimi)
 • tukitoimen luokan nimi.

Miten usein tietoja päivitetään?

Tietyissä säännöksissä hallintoviranomaisia pyydetään julkaisemaan luettelot tukea saaneista toimista ja päivittämään luetteloita vähintään kuuden kuukauden (ohjelmakausi 2014–2020) tai neljän kuukauden (ohjelmakausi 2021–2027) välein.

Pyrimme varmistamaan, että uusimmat tiedot ovat saatavilla Kohesio-tietokannassa. Useista eri lähteistä peräisin olevien suurten datamäärien käsittelyyn liittyy kuitenkin väistämättä viivettä, joten tiedot eivät ole saatavilla välittömästi sen jälkeen, kun hallintoviranomaiset ovat ne julkaisseet. Tuorein tieto on saatavilla ohjelmien verkkosivustoilla julkaistuissa luetteloissa ja/tai kansallisissa verkkoportaaleissa.

Miten hankkeiden tiedot ja kuvaukset käännätetään? Onko valikoimaan tulossa lisää kieliä?

Kohesio on saatavana EU:n 24 virallisella kielellä

Kohesio-tietokannassa julkaistavien toimien/hankkeiden nimistä ja kuvauksista tuotetaan konekäännös Euroopan komission kehittämällä eTranslation-konekääntimellä.

Pyrimme tarjoamaan mahdollisimman korkeatasoista palvelua, mutta konekäännin ei aina tuota hyviä käännöksiä. Pyydämme käyttäjiä ilmoittamaan Kohesio-tiimille ongelmatapauksista, jotta voimme parantaa Kohesio-tietokannan yleistä laatua.

Miten dataa rikastetaan?

Hankkeiden maantieteelliset koordinaatit (leveys- ja pituusasteet) määritetään ilmoitetun osoitteen ja postinumeron mukaisesti Nominatim-geokoodausohjelmalla.

Tuensaajat linkitetään Wikidata-tietokantaan (jos vastaava tietue on olemassa) koneoppimisalgoritmin avulla. Linkityksen tarkkuus on yli 90 %, mutta virheet ovat mahdollisia, ja niistä kannattaa ilmoittaa.

Voinko ladata datajoukkoja itselleni?

Kyllä. Tämän voi tehdä kolmella tavalla:

 1. Jos haku palauttaa alle 5 000 tulosta (hakua voi täsmentää suodattimilla), tulosluettelon yläpuolella vasemmassa laidassa on painike, josta tulokset voi ladata itselleen. Hakutulokset voi ladata .csv- tai .xlsx-muodossa.
 2. Täydelliset maakohtaiset hanke- ja tuensaajaluettelot voi myös ladata tästä linkistä.
 3. Dataa voi ladata myös EU:n tietograafin kyselypalvelun kautta.

Lisätietoa tietojen uudelleenkäytöstä ja sen periaatteista sekä tekijänoikeuksista on sivuston oikeudellisessa huomautuksessa ja tietosuojaselosteessa.

Voinko upottaa karttoja ja julkaista uudelleen hankeluetteloita?

Ota yhteyttä Kohesio-tiimiin, jos haluat tietää lisää siitä, miten voit lisätä karttojamme ja suodatettuja luetteloitamme omalle verkkosivustollesi.

Mistä saan lisätietoa ja muuta dataa EU:n koheesiopolitiikasta?

Koheesiopolitiikasta on kattavaa ja ajantasaista tietoa EU:n aluepolitiikan InfoRegio-sivustolla.

Cohesion Data -sivustolta voi hakea ohjelmakohtaisia datajoukkoja. Cohesion Data on avoimen datan alusta, joka tarjoaa tietoa EU:n rahastojen rahoituksesta ja saavutetuista tuloksista ohjelmakausilla 2014–2020 ja 2021–2027. Alustalla on infografiikoita tuoreimmista tiedoista niin maa-, rahasto-, teema- kuin ohjelmatasollakin.

Kohesion datan analysoinnissa huomioon otettavat varaumat ja rajoitukset

Kohesioon kootaan ja standardoidaan – mahdollisuuksien mukaan – satojen eri hallintoviranomaisten verkossa julkaisemia toimien luetteloita. Näitä tietoja ei raportoida komissiolle. Niiden muodot, datarakenne ja yksityiskohtaisuus vaihtelevat merkittävästi näiden asiakirjojen välillä.

Kohesio-tietokantaa käytettäessä on tärkeää ottaa huomioon tiedonkeruussa käytetyt innovatiiviset menetelmät ja datan luonne (toimien luettelo viestintä- ja avoimuustarkoituksiin) sekä Kohesion datan käyttöön liittyvät varaumat ja rajoitukset:

 • Kaikkia Kohesion hankkeita ei voida geopaikantaa. Lisäksi hankkeiden maantieteelliset koordinaatit lasketaan toimien luettelossa annettujen sijaintitietojen perusteella avoimen lähdekoodin työkalua (Nominatim) käyttäen. Vaikka tällaisten välineiden tarkkuus on korkea, virheet ovat mahdollisia.
 • Hankkeen ilmoitettu sijainti ei välttämättä vastaa paikkaa, jossa investointi on toteutettu. Joskus hankkeen sijainti kertoo tuensaajan sijainnin investoinnin toteutuspaikan sijaan. Tietyissä tapauksissa tämä voi johtaa kaupunkialueiden yliedustumiseen, sillä tuensaajien osoitteet ovat yleensä kaupunkialueilla.
 • Silloin kun varoja kanavoidaan rahoitusvälineiden ja tukijärjestelmien kautta, Kohesiossa on tiedot rahastonhoitajan (esim. rahoituksen välittäjä) sijainnista varsinaisten tuensaajien sijainnin sijaan.
 • Tietyistä ohjelmista Kohesio sisältää tiedot EU:n rahoituksesta hanketasolla. Tiedot EU:n rahoitusosuuksista kussakin valitussa hankkeessa eivät kuitenkaan ole pakollisia tietoja toimien luettelossa. Tästä syystä niitä ei aina ole saatavilla Kohesiossa.
 • Ohjelmakaudella 2014–2020 tieto hankkeen temaattisesta tavoitteesta ei ollut pakollinen kenttä toimien luettelossa. Kohesio poimii temaattiset tavoitteet tukitoimialakentistä
 • Ohjelmakausilla 2014–2020 ja 2021–2027 tuensaajien yksilöllinen tunnistenumero (esim. ALV-numero) ei ollut pakollinen tieto toimien luettelossa. Kohesio-tiimi yhdistää tuensaajaluetteloiden ilmeiset kaksoiskappaleet. Kaksoiskappaleita voi silti kuitenkin löytyä. Pyydämme käyttäjiä ilmoittamaan niistä Kohesio-tiimille