Kohesio: Seznamte se s projekty EU realizované ve vašem regionu

Ochrana vašich osobních údajů

Procesní operace: Zpracování osobních údajů na webových stránkách Evropské komise (v rámci domény europa.eu), včetně IP adres, návštěvníky veřejně dostupných webových stránek.

Správce údajů: Evropská komise

Referenční číslo: DPR-EC-00083

Úvod

Evropská komise (dále jen „Komise“) se zavázala chránit vaše osobní údaje a respektovat vaše soukromí. Komise shromažďuje a dále zpracovává osobní údaje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů (a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001)..

oto prohlášení o ochraně soukromí vysvětluje, z jakých důvodů Komise vaše osobní údaje zpracovává, jakým způsobem je shromažďuje, jak s nimi nakládá a jak zajišťuje ochranu všech poskytnutých osobních údajů, dále jak se tyto informace používají a jaká práva ve vztahu ke svým osobním údajům máte. Toto prohlášení obsahuje také kontaktní údaje odpovědného správce údajů, kterého můžete žádat o uplatnění svých práv, pověřence pro ochranu osobních údajů a evropského inspektora ochrany údajů.

Níže uvádíme informace týkající se operace zpracování údajů „Zpracování dat na webových stránkách Evropské komise (v rámci domény europa.eu)“ , kterou provádí Evropská komise.

Proč a jak vaše osobní údaje zpracováváme?

Účel této operace zpracován.: Generální ředitelství Evropské komise, včetně Generálního ředitelství pro komunikaci, provozují velký počet internetových stránek, jež využívají infrastrukturu spravovanou Generálním ředitelstvím pro informatiku. Technické prostředky shromažďují a využívají vaše osobní údaje, abyste mohli využívat webové stránky Evropské komise v rámci domény europa.eu, které se fyzicky nacházejí na hostingové infrastruktuře kontrolované Komisí.

Když vstoupíte na webovou stránku Evropské komise, Evropská komise obdrží jako základní technický požadavek adresu internetového protokolu (IP adresu) nebo ID zařízení použitého k přístupu na daný web.

Vaše osobní údaje nebudou použity k automatizovanému rozhodování tj. ani k profilování.

Na jakém právním základě vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

 1. Zpracování je nezbytné ke splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je orgán nebo subjekt Unie pověřen (čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení).
  Informování široké veřejnosti je úkolem vyplývajícím z vlastních výsad Evropské komise na institucionální úrovni, jak je stanoveno v čl. 58 odst. 2 písm. d) nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2018/1046 ze dne 18. července 2018 o finančním nařízení. pro souhrnný rozpočet Evropských společenství (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1) Zajišťujeme, aby byly při zpracování osobních údajů přijaty odpovídající a specifické záruky v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů.
 2. Souhlas daného subjektu je za účelem zpracování údajů nezbytný. V souladu s čl. 3 bodem 15 a článkem 7 nařízení (EU) 2018/1725 musí být souhlas svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný.
  Udělili jste souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů (čl. 5 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2018/1725).
  Souhlas jsme obdrželi přímo od vás – e-mailem, prostřednictvím elektronického registračního formuláře, nebo v jakékoli jiné písemné formě.

Které osobní údaje shromažďujeme a dále zpracováváme?

Za účelem provedení této operace zpracování shromažďuje Generální ředitelství pro informatiku následující kategorie osobních údajů:

internetový protokol (IP adresu) nebo identifikační číslo (ID) zařízení použitého k přístupu k internetovým stránkám.

Bez tohoto zpracování nebudete schopni dosáhnout technického spojení mezi vaším zařízením a serverovou infrastrukturou, kterou spravuje Evropská komise, a proto nebudete moci vstoupit na internetové stránky Komise.

Vaše IP adresa se při návštěvě stránek Kohesio používá k odvození vaší jejich geografické polohy, abyste mohli využívat funkci 'Projekty v našem regionu'. Ta umožňuje lokalizovat všechny projekty financované v rámci regionální politiky v okolí vás jakožto uživatele. Tyto informace se zpracovávají, aby se umožnilo řádné fungování funkce „Projekty v našem regionu“, vaše údaje však nikam neukládáme.

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Generální ředitelství pro informatiku Evropské komise uchovává vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelu shromažďování nebo dalšího zpracování, konkrétně po dobu prohlížení stránek. V souvislosti s databází Kohesio se údaje o IP adrese neuchovávají.

Jak je zajištěna ochrana a zabezpečení vašich osobních údajů?

Všechny osobní údaje v elektronické podobě (e-mailové zprávy, dokumenty, databáze, nahrané dávky dat atd.) jsou uloženy na serverech Evropské komise nebo jejích smluvních dodavatelů. Veškeré operace zpracování se řídí rozhodnutím Komise (EU, Euratom) 2017/46 ze dne 10. ledna 2017 o bezpečnosti komunikačních a informačních systémů v Evropské komisi.

Smluvní dodavatelé Komise jsou vázáni zvláštním smluvním ustanovením o zpracovávání vašich údajů jménem Komise a povinnostmi týkajícími se důvěrnosti, jež vyplývají z provedení obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení GDPR (EU) 2016/679 ) do vnitrostátních předpisů členských států EU.

Za účelem ochrany vašich osobních údajů zavedla Komise řadu technických a organizačních opatření. Technická opatření zahrnují náležité kroky k zajištění bezpečnosti na internetu a ochrany před ztrátou údajů, jejich pozměněním nebo neoprávněným přístupem k nim, přičemž se přihlíží k riziku spojenému se zpracováním údajů a k povaze zpracovávaných osobních údajů. Organizační opatření zahrnují omezení přístupu k osobním údajům výlučně na oprávněné osoby, jež mají legitimní důvod se s nimi seznámit pro účely této operace zpracování.

Kdo má k vašim osobním údajům přístup a komu jsou dále poskytovány?

Přístup k vašim osobním údajům se poskytuje zaměstnancům Komise, kteří odpovídají za provedení této operace zpracování, a oprávněným zaměstnancům podle zásady „vědět jen to nejnutnější“. Tito zaměstnanci jsou vázáni zákonnými požadavky a v případě potřeby také dalšími dohodami o zachování důvěrnosti.

Kromě toho lze přístup k vašim osobním údajům poskytnout externím dodavatelům, kteří pracují jménem a na základě smluvní dohody s útvarem Komise, kteří webové stránky vlastní a kteří se podílejí na vytváření, údržbě, správě a archivaci webových stránek podle zásady „vědět jen to nejnutnější“.

Informace, které shromažďujeme, nebudou poskytnuty žádné třetí straně, s výjimkou případů a pro účely, kdy nám tuto povinnost ukládá zákon.

Jaká máte práva a jak je můžete uplatnit?

Jako subjekt údajů máte podle kapitoly III (články 14–25) nařízení (EU) 2018/1725 specifická práva, zejména právo na přístup, opravu nebo vymazání vašich osobních údajů a právo na omezení jejich zpracování. V příslušných případech máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování nebo právo na přenositelnost údajů.

Proti zpracování svých osobních údajů, které se provádí zákonným způsobem podle čl. 5 odst. 1 písm. a).

Udělili jste souhlas s poskytnutím svých osobních údajů pro tuto operaci zpracování. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat oznámením svého rozhodnutí správci údajů. Odvolání souhlasu nijak neovlivní zákonnost zpracování provedeného předtím, než jste souhlas odvolali.

Svá práva můžete uplatnit tak, že se obrátíte na správce údajů nebo v případě sporu na pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě potřeby se můžete obrátit i na evropského inspektora ochrany údajů. Jejich kontaktní údaje jsou uvedeny v bodě 9 níže.

Pokud chcete uplatnit svá práva v souvislosti s jednou nebo více konkrétními operacemi zpracování, uveďte ve své žádosti jejich popis (tj. referenční číslo/čísla, viz bod 10 níže).

Kontaktní údaje

 • Správce údajů
  Chcete-li uplatnit svá práva podle nařízení (EU) 2018/1725, máte-li připomínky, otázky či pochybnosti nebo chcete-li podat stížnost ohledně shromažďování a používání vašich osobních údajů, můžete se obrátit na správce údajů, Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku, oddělení A2 : REGIO-KOHESIO@ec.europa.eu.
 • Pověřenec Evropské komise pro ochranu osobních údajů
  V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů podle nařízení (EU) 2018/1725 se můžete obrátit na pověřence Evropské komise pro ochranu osobních údajů (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).
 • Evropský inspektor ochrany údajů
  . Pokud se domníváte, že v důsledku zpracování vašich osobních údajů správcem údajů došlo k porušení vašich práv podle nařízení (EU) 2018/1725, máte právo podat stížnost u evropského inspektora ochrany údajů (edps@edps.europa.eu).

Kde jsou k dispozici bližší informace?

Pověřenec Evropské komise pro ochranu osobních údajů zveřejňuje rejstřík všech operací zpracování osobních údajů Komisí, jež byly zdokumentovány a byly mu oznámeny. Rejstřík je k dispozici na této adrese.

Tato konkrétní operace zpracování údajů byla zanesena do veřejného rejstříku pověřence pro ochranu osobních údajů pod referenčním číslem: DPR-EC-0083.

IP adresa návštěvníků stránek Kohesio se používá k odvození jejich geografické polohy, aby mohli využívat funkci 'Projekty v našem regionu'. Ta umožňuje lokalizovat všechny projekty financované v rámci regionální politiky v okolí uživatele. Tyto informace se zpracovávají proto, abychom zaručili řádné fungování oddílu „Projekty v našem regionu“, ale tato data nikam neukládáme.