Kohesio: Seznamte se s projekty EU realizované ve vašem regionu

Časté dotazy

K čemu slouží politika soudržnosti EU?

Politika soudržnosti EU přispívá k posilování hospodářské, sociální a územní soudržnosti Evropské unie. Jejím cílem je korigovat nerovnováhu mezi zeměmi a regiony. Naplňuje politické priority Unie, zejména ekologickou a digitální transformaci.

Politika soudržnosti EU je hlavní investiční politikou Evropské unie, přičemž na období 2021–2027 je na ni vyčleněna téměř jedna třetina celkového rozpočtu Unie, což činí 392 miliard EUR.

Co vše lze v databázi Kohesio najít?

Kohesio obsahuje informace o projektech podporovaných v rámci politiky soudržnosti EU během programového období 2014–2020.

Vztahuje se na všechny projekty vypracované v rámci národních a regionálních operačních programů, které jsou spolufinancovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF),Fondu soudržnosti (CF) a Evropského sociálního fondu (ESF), případně včetně Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí.

Databáze Kohesio zahrnuje také projekty programů evropské územní spolupráce (známé též jako INTERREG).

EU též financuje celou řadu dalších projektů – nikoli pouze ty, které najdete v databázi Kohesio. Další informace o všech fondech EU a způsobu jejich řízení

Odkud údaje pocházejí a co slouží jako právní základ?

Referenčními předpisy pro politiku soudržnosti EU jsou nařízení o společných ustanoveních (CPR – nařízení (EU) č. 1303/2013 na období 2014–2020 a nařízení (EU) 2021/1060 na období 2021–2027). Zvláštní ustanovení o komunikaci a transparentnosti vyžadují, aby členské státy a řídící orgány zveřejňovaly seznamy operací a aktualizovaly je každých šest měsíců (požadavek pro programové období 2014–2020).

Tyto seznamy operací jsou primárními zdroji dat v databázi Kohesio..

Kohesio data z těchto seznamů standardizuje a agreguje a zpřístupňuje je veřejnosti.

Je odpovědností členských států a řídících orgánů zajistit, aby byly údaje generovány a aktualizovány v souladu s příslušnými předpisy.

Evropská komise odmítá právní odpovědnost za přesnost obsahu seznamu operací databáze Kohesio.

Další inforamce najdete v právním upozornění a Prohlášení o ochraně soukromí.

Které údaje jsou v seznamu operací povinné?

V souladu s přílohou XII nařízení (EU) č. 1303/2013 musí seznamy operací obsahovat u každé operace následující informace:

 • Jméno příjemce
 • Název operace
 • Shrnutí operace
 • Datum zahájení a ukončení operace
 • Celkové přidělené způsobilé výdaje na operaci
 • Míra spolufinancování ze strany Unie
 • Informace o místě realizace projektu (např. PSČ, region)
 • Název kategorie intervence pro danou operace

Jak často údaje aktualizujete?

Usilujeme o to, aby informace poskytované v databázi Kohesio byly co nejaktuálnější. Zpracování velkého množství údajů z více zdrojů s sebou však nevyhnutelně přináší určité zpoždění oproti lhůtám, kdy je zveřejňují přímo řídicími orgány. Nejaktuálnějšími zdroji údajů zůstávají původní seznamy sdílené na webových stránkách programu a/nebonárodních webových portálech.

Jak překládáte údaje o projektech? Budou doplněny další jazyky?

Kohesio je k dispozici ve 24 úředních jazycích EU.

K automatickému překladu názvů a popisů operací/projektů uvedených v databázi Kohesio do angličtiny používáme službu eTranslation, nástroj pro strojový překlad vytvořený Evropskou komisí.

Snažíme se, aby překlady byly co nejkvalitnější. Některé však i přesto nemusí být přesné. Tyto případy nám prosím hlaste. Zasláním upozornění týmu Kohesio nám pomůžete databázi celkově zkvalitnit .

Jak probíhá integrace a obohacování dat?

Zeměpisné souřadnice (zeměpisná šířka a délka) se počítají podle adresy nebo PSČ softwarem Nominatim (geokódování).

Údaje o příjemcích jsou propojeni s údaji na Wikidata (pokud existují) pomocí algoritmu strojového učení. Obvykle se přesnost pohybuje v hodnotách nad 90 %, ale i tak můžete občas narazit na chyby – budeme vděční, pokud nám je nahlásíte.

Lze si datové sady stáhnout?

Ano! Jsou tři způsoby, jak to provést:

 1. Pokud se jedná o vyhledávání s méně než 5 000 výsledky (počet můžete upravit vyhledávacími filtry), v levé horní části se zobrazí tlačítko pro stažení výsledků. Výsledky vyhledávání si lze stáhnout ve formátu.csv nebo.xlsx.
 2. Kliknutím na tento odkaz se dostanete ke kompletním exportům údajů o projektech a příjemcích roztříděných podle zemí.
 3. Data si také můžete stáhnout pomocí dotazovací služby EU Knowledge Graph.

  Další informace týkající se dalšího využití, zásad a autorských práv najdete v právním upozornění a v prohlášení o ochraně osobních údajů.

 4. Mohu vložit mapy a znovu zveřejnit seznamy projektů?

  Informace o tom, jak lze naše mapy a filtrované seznamy vložit na vaše vlastní stránky vám poskytne tým Kohesio .

  Kde najdu další informace a data o politice soudržnosti?

  Komplexní a aktuální informace o politice soudržnosti najdete na InfoRegio, webové stránce věnované regionální politice EU.

  Datové sady podle jednotlivých programů najdete též na stránce Cohesion Data. Jedná se o platformu využívající otevřená data, která poskytuje údaje o financování a výsledcích projektů financovaných z fondů EU v rámci sdíleného řízení pro programová období 2014–2020 a 2021–2027. Platforma zobrazuje nejnovější údaje dostupné podle zemí, fondů, témat a programů.

  Výhrady a omezení, která je třeba vzít v úvahu při analýze dat z databáze Kohesio

  V rámci možností shromažďuje a standardizuje stovky různých veřejně dostupných seznamů operací zveřejňovaných řídícími orgány na internetu. Tyto údaje se Komisi neoznamují. Formát, datová struktura a granularita dat, která obsahují, se u těchto dokumentů značně liší.

  Při využívání údajů z databáze Kohesio je vzhledem k inovativní metodě shromažďování dat a jejich povaze (jde o seznamy operací zveřejňované pro komunikační účely a v rámci transparentnost) nutné vzít v úvahu některá omezení:

  • Ne u všech projektů je v databázi Kohesio k dispozici geolokace. Souřadnice projektů se navíc z údajů o poloze uvedených v seznamu operací vypočítávají pomocí nástrojů s otevřeným zdrojovým kódem (tj. Nominatim). Přesnost těchto nástrojů je sice vysoká, ale i nadále můžete narazit na chyby.
  • Nahlášená poloha projektu nemusí vždy odpovídat místu, kde byla realizována investice. Poloha projektu někdy odpovídá poloze příjemce, tj. nikoli nutně místu, kde se uskutečnila investice. V určitých případech může vznikat předpojatost ve prospěch městských oblastí, neboť adresa příjemce se obvykle nachází ve městě.
  • Pokud jsou finanční prostředky poskytovány prostřednictvím finančních nástrojů a režimů podpory, uvádí Kohesio informace o zeměpisné poloze správce fondu (např. finančního zprostředkovatele), nikoli o poloze konečného příjemce.
  • U některých programů uvádí Kohesio informace o příspěvcích EU podle jednotlivých projektů. Podrobnosti o příspěvcích EU na každý jednotlivý projekt však nejsou v seznamech operací vyžadovány jako povinné. Proto nejsou vždy v databázi Kohesio k dispozici.
  • U programového období 2014–2020 nejsou v seznamech operací jako povinné vyžadovány informace o tematickém cíli projektu. Kohesio vyvozuje tematické cíle podle oblastí intervence.
  • U programového období 2014–2020 ani u období 2021–2027 není povinné zahrnovat v seznamech operací údaj o jedinečném identifikačním čísle příjemce (např. IČO). Tým Kohesio konsoliduje v seznamech příjemců zjevné duplicity. I přesto však někdy narazíte na duplicitní údaj o příjemci. Vyzýváme uživatele, aby takové údaje nahlásili týmu tým Kohesio.