Kohesio: Seznamte se s projekty EU realizované ve vašem regionu

údaje o projektu
Datum zahájení: 15 září 2022
Datum ukončení: 30 listopadu 2025
financování
Fond: Fond soudržnosti (CF)
Celkový rozpočet: 519 101 644,80 €
Příspěvek EU: 441 236 377,60 € (85%)
program
Programové období: 2014-2020
Řídí: Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

Regionální projekt rozvoje infrastruktury vodovodních a odpadních vod v okrese Prahova, 2014–2020

Celkovým cílem projektu je pokračovat v rozvoji infrastruktury pro vodu a odpadní vody zvýšením sběru a čištění odpadních vod, resp. zvýšením míry zajištění dodávek pitné vody obyvatelstvu, aby byly splněny požadavky evropských směrnic 98/83/ES pro pitnou vodu a 91/271/EHS pro sběr odpadních vod. Prostřednictvím investic do tohoto projektu pokračuje proces rozšiřování a obnovy vodohospodářské infrastruktury a infrastruktury odpadních vod prováděné ve fázi 2007–2013 a jsou navrženy investice do rozšíření/zavedení systémů zásobování vodou a hygienických zařízení ve venkovských oblastech. Prostřednictvím projektu bude do roku 2025 dosaženo těchto ukazatelů: CO18 = 91872 obyvatel CO19 = 67231 ekvivalentních obyvatel Prostřednictvím těchto ukazatelů přispěje projekt k dosažení výsledků LIOP, OS 3.2, jakož i k dodržování evropských směrnic, a to takto: 2S33 Stupeň služeb obyvatel systémem zásobování pitnou vodou-Po investicích do tohoto projektu se míra vyhovujícího připojení zvýší z 55,08 % (115864 místo) na 98,75 % (207736 místo). Před projektem činila úroveň vyhovujícího připojení biologicky rozložitelné organické zátěže (v PE) k systémům sběru PE v aglomeracích v oblasti projektu 31,96 % (68 129 PE). 2S31 – Úroveň připojení biologicky rozložitelného organického zatížení do systémů sběru aglomerací s více než 10 000 PE se zvýší z 80,4 % -121,323 l.e. na 98,8 % – 149 147 l.e. z celkového počtu 150 890 litrů v roce 2025). 2S32 – Úroveň připojení biologicky rozložitelného organického zatížení do sběrných systémů v aglomeracích s 2000–10 000 l.e. se po dokončení projektu zvýší z 5,2 % -2 253 l.e. na 96,1 % 41 663 l.e. 2S29 Počet vyhovujících aglomeracím Seaus sloužícím aglomeracím nad 10 000 PE – 2 SEAU vyhovující 2S30 Splňující počet Seaus sloužících aglomeracím nad 2000–10 000 PE – 2 Seaus odpovídající počtu obyvatel/l.e., jejichž použitá voda bude shromažďována, po dokončení projektu bude přepraveno a vyčištěno 174165 obyvatel/190810, z toho 67231 LE navíc-CO 19. V případě odpadních vod jsou aglomerace každoročně kontrolovány a vykazovány Národní správou „rumunských vod“, zatímco rychlost připojení k centrálnímu vodnímu systému je hlášena Národním statistickým ústavem a jakost vody je potvrzena ministerstvem zdravotnictví. Údaje o vývoji populace poskytuje National Prognosis Commission, na jejímž základě ANAR předpovídá vývoj ekvivalentní populace. Projekt přispěje k sociálně-ekonomickému rozvoji oblasti dosažením těchto cílů: zlepšení životních podmínek ve venkovských oblastech zavedením systémů sběru odpadních vod a zajištěním dodávek kvalitní pitné vody, a to bezpečně a nepřetržitě; JE MI TO LÍTO.

Flag of Rumunsko  Multiple locations, Rumunsko