Kohesio: Seznamte se s projekty EU realizované ve vašem regionu

údaje o projektu
Datum zahájení: 1 ledna 2021
Datum ukončení: 28 prosince 2023
financování
Fond: Fond soudržnosti (CF)
Celkový rozpočet: 389 536 819,20 €
Příspěvek EU: 331 106 304,00 € (85%)
program
Programové období: 2014-2020
Řídí: Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
příjemce

Regionální projekt rozvoje vodohospodářské a odpadní infrastruktury v okrese Iasi v letech 2014 až 2020

Obecným cílem projektu je zlepšit vodohospodářskou a kanalizační infrastrukturu v lokalitách župy Iași zahrnuté do projektu, aby byly splněny povinnosti stanovené smlouvou o přistoupení a příslušnými evropskými směrnicemi. Prostřednictvím projektu budou do roku 2023 dosaženy tyto ukazatele stanovené v programu LIOP: CO18 = 191,292 obyvatel; Vzhledem k tomu, že v roce 2018 byla vodohospodářská služba lokalit dodávaných vodou na trase Sabaoani-Braesti přerušena na dobu 105 dnů pro populaci 148 968 obyvatel, což je v rozporu s ustanoveními pověřovací dohody, lze mít za to, že celá populace nesplňuje jeden z požadavků evropské směrnice 98/83/ES, a sice nepřetržitost dodávek vody 24/7. K nim se připojují ostatní obyvatelé postižené špatnou kvalitou vody nebo ti, kteří jsou postiženi častým přerušením služby v důsledku škod, problémů, které budou vyřešeny investicemi stanovenými v tomto projektu. CO19 = 77.188 ekvivalentních obyvatel. Prostřednictvím těchto ukazatelů přispěje projekt k dosažení cílů LIOP, OS 3.2, jakož i k dodržování evropských směrnic, a to takto: Míra napojení na vodovodní systém v oblasti projektu před projektem činí 78,07 % – 489 784 obyvatel (rok 2023), z toho 53,61 % – 336 287 obyvatel (rok 2023), dodávané kvalitní vodou v souladu se směrnicí 98/83/ES. 2S33 – Po investicích do LIOP se míra propojení a souladu v oblasti projektu zvýší na 84,10–527,579 obyvatel v roce 2023. Tento procentní podíl se v budoucnu zvýší na 100 % prostřednictvím investic z jiných zdrojů financování. Úroveň souladu biologicky rozložitelného organického zatížení (v l.e.) na stokové soustavy v aglomeracích v oblasti pokrytí projektu před projektem činí 64,73 % – 407 368 l (rok 2023). Po provedení projektu dosáhne úroveň souladu 77,00 % – 484,556 l.e. (rok 2023). Tento procentní podíl se v budoucnu zvýší na 98 % – 100 % prostřednictvím investic z jiných zdrojů financování. 2S31 – Stupeň připojení biologicky rozložitelného organického zatížení ke sběrným systémům v aglomeracích s více než 10 000 l.e. se zvýší z 76,4 % (400,098 L.E.) v roce 2023 na 82,9 %, po dokončení projektu v roce 2023 dosáhne 434,236 L.E. a 34.138 L.E. 2S32 – Stupeň připojení biologicky rozložitelného organického zatížení ke sběrným systémům v aglomeracích s 2000–10 000 l.e. se zvýší z 12,7 % v roce 2023 (13,440 L.E.), ve výši 47,7 % po dokončení projektu v roce 2023, což představuje 50 320 L.E. a 36,879 L.E. 2S29 – nepředpokládaly se žádné investice do čistíren odpadních vod, které obsluhují aglomerace s více než 10 000 L.E. 2S30 – investice byly plánovány na dosažení 4 nových vyhovujících SEAU a 1 rehabilitaovaných SEAU splňujících požadavky (odstranění a výstavba nové stanice) sloužících 7 aglomeracím (z 29 aglomerací)

Flag of Rumunsko  Multiple locations, Rumunsko