Kohesio: Seznamte se s projekty EU realizované ve vašem regionu

údaje o projektu
Datum zahájení: 16 listopadu 2020
Datum ukončení: 31 prosince 2023
financování
Fond: Fond soudržnosti (CF)
Celkový rozpočet: 219 314 995,20 €
Příspěvek EU: 186 417 753,60 € (85%)
program
Programové období: 2014-2020
Řídí: Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

Regionální projekt rozvoje vodní a vodní infrastruktury v okrese Brăila v období 2014–2020

Regionální projekt rozvoje vodohospodářské infrastruktury a infrastruktury odpadních vod v okrese Braila v období 2014–2020 si klade za cíl pokračovat ve strategii místního rozvoje vodohospodářství a odpadních vod v kraji, aby byla v souladu s ustanoveními evropského acquis a aby byly dodrženy závazky přijaté prostřednictvím odvětví životního prostředí v rámci PA 3 LIOP/TO 6. Soudržnost projektu s PA 3, OS 3.2 Zvýšení úrovně sběru a čištění městských odpadních vod, jakož i míra zajištění dodávek pitné vody obyvatelstvu, spočívá v očekávaném příspěvku v rámci specifického cíle této prioritní osy: „Zvýšení úrovně sběru a čištění městských odpadních vod a míry zajištění dodávek pitné vody obyvatelstvu“. Investice podporované do vodohospodářské infrastruktury a infrastruktury odpadních vod v župě Braila povedou k dosažení cílů osy 3 LIOP – „Rozvoj environmentální infrastruktury za podmínek účinného řízení zdrojů“, anume:Obiectiv Téma 6 „Ochrana a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů“, specifický cíl 3.2 „Vytvoření úrovně sběru a čištění městských odpadních vod, jakož i stupeň dodávek pitné vody obyvatelstvu“ a zajistí soulad s ustanoveními evropského acquis a se závazky přijatými v oblasti životního prostředí. Prostřednictvím projektu budou do roku 2023 dosaženy tyto ukazatele stanovené v programu LIOP: — CO18 Rozvod vody: Další počet obyvatel, kteří mají prospěch z lepšího zásobování vodou: 57.535 osob, z nichž pop. benef. voda splňuje 39.456 a pop.benef.rozšíření 18.079. Stupeň připojení, před projektem, k vodovodnímu systému v oblasti projektu, je 89,76 % – 181,710 obyvatel (rok 2023), z toho 70,27 % – 142,254 obyvatel (rok 2023), zásobovaných kvalitní vodou v souladu se směrnicí 98/83/ES. LIOP dosáhne rychlosti připojení 98,69 % – 199.789 místo. (rok 2023), plně dodávané kvalitní vodou v souladu se směrnicí 98/83/ES, což přispívá k ukazateli 2S33. Tento procentní podíl se v budoucnu zvýší na 99,44 % prostřednictvím investic z jiných zdrojů financování. — CO19 Čištění odpadních vod: Další počet obyvatel, kteří mají prospěch z lepšího čištění odpadních vod: 186.178 ekvivalentní populace, z nichž pop.benef. sist. čištění odpadních vod podle směrnice 91/271/EHS 155.648 LE a pop.rozšíření 30.530 LE Úroveň dodržování biologicky rozložitelného organického zatížení (v l.e.) před projektem je 6,05 % na systémy sběru l.e. v aglomeracích v oblasti projektu. Po realizaci projektu bude úroveň shody 96,30 % (198,656 l.e.). Míra připojení biologicky rozložitelného organického zatížení ke stokovým soustavám v aglomeracích s více než 10000 L.E. se zvýší z 94,94 % – 155,520 L.E. na 98,64 % po dokončení projektu bude 161.576 LE, což přispěje k

Flag of Rumunsko  Rumunsko